Preskočite na glavni sadržaj

Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojoj se provode izbori. Članove predstavničkih tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo biti biran za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo provode izbori, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani. Za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave imaju pravo biti birani državljani drugih država članica Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničku kandidacijsku listu. Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.
Članovi predstavničkih tijela biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čini jednu izbornu jedinicu.