Preskočite na glavni sadržaj

Propisi o izborima, referendumu i registru birača

 • Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04 – Odluka USRH, 99/04 – ispr. Odluke USRH, 44/06 – v. čl. 27. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba čl. 21. st. 1. Zakona o izboru… i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestala važiti odredba čl. 16. Zakona o izboru…, 128/14)
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 116/99, 109/00 – vjer. tumač., 53/03, 69/03 – proč. tekst, 167/03,  44/06 – vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaju važiti odredbe čl. 45., 46. i 47. Zakona o izborima …, 19/07, 20/09 – vjer. tumač., 145/10 i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestale važiti odredbe čl. 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima, 93/11 – Odluka USRH i 120/11 – proč. tekst, 19/15, 66/15 – proč. tekst, 104/15- Odluka USRH broj U-I-1397/2015, 98/19)
 • Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 114/23 i 125/23)
 • Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 92/10, 23/13, 143/13)
 • Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12, 121/1698/1942/20, 144/20 i 37/21)
 • Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske Unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 92/10)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-proč.tekst, ispravak Zakona 137/15- proč. tekst, 123/1798/19 i 144/20)
 • Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 25/19)
 • Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine, broj 62/01, 125/08, 36/09119/1498/19 i 144/20)
 • Izborni etički kodeks u izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
 • Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament (Narodne novine, broj 43/19)
 • Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12105/15, i 32/17)
 • Pravilnik o kaznenoj evidenciji (Narodne novine, broj 39/21)
 • Zakon o referendumu  i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Narodne novine, broj 33/96, 92/01, 44/06 – v. čl. 27. st. 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba čl. 13. Zakona o referendumu …, 58/06 – Odluka USRH – ukida se novi čl. 8h propisan čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01), 69/07 – Odluka USRH – čl. 6. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01) se ukida u dijelu koji glasi: „koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma“  38/09100/16 i 73/17)
 • Zakon o registru birača (Narodne novine, broj 144/12, 105/15 i 98/19)