Preskočite na glavni sadržaj

Izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Pravo birati zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici nacionalnih manjina koje imaju pravo na zamjenike te imaju prebivalište u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori.

Pravo birati zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda, u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, imaju samo birači pripadnici hrvatskoga naroda, koji imaju prebivalište u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori.

Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina s navršenih 18 godina života te koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo izbori provode, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika hrvatskoga naroda u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, ima birač iz reda pripadnika hrvatskoga naroda s navršenih 18 godina života te koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo izbori provode, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Ovlašteni predlagatelji kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, imaju političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači. Kada političke stranke i birači predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda izabran je kandidat koji na izborima dobije najviše glasova birača koji su glasovali. Ukoliko je dvoje ili više kandidata dobilo isti najveći broj glasova izbori će se ponoviti za 14 dana. U ponovljenim izborima sudjeluju samo kandidati koji su dobili isti broj glasova.