Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima kandidate?

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja. 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su: 
  • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u „Narodnim novinama“
  • birači.
Kandidacijsku listu može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
Zakon ne propisuje mogućnost da birači i politička stranka odnosno birači i dvije ili više političkih stranaka zajedno predlože kandidacijsku listu.
Kandidacijsku listu može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u „Narodnim novinama“.
Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim statutarnim odlukama.
Birači, kao ovlašteni predlagatelji kandidacijske liste, predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljanih potpisa birača. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste potrebno je prikupiti najmanje 5 000 potpisa birača.
Političke stranke, kao ovlašteni predlagatelji, nisu dužne prikupljati potpise birača za predlaganje kandidacijske liste.  
Prijedlog kandidacijske liste grupe birača mogu svojim potpisom pravovaljano podržati: 
  • birači - hrvatski državljani koji imaju biračko pravo
  • birači - državljani druge države članice Europske unije koji, u skladu s odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, imaju biračko pravo na navedenim izborima.
Potpisi birača za predlaganje kandidacijske liste grupe birača prikupljaju se isključivo na obrascu čiji je sadržaj i oblik propisalo Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za te izbore.
Birač može svojim potpisom podržati više različitih prijedloga kandidacijskih lista grupe birača.
Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste grupe birača za izbor članova u Europski parlament potrebno je prikupiti najmanje 5 000 potpisa birača.
Očitovanje o prihvaćanju kandidature kandidata predloženog na kandidacijskoj listi ne mora biti ovjereno. 
Ne, kandidatom se može biti samo na jednoj kandidacijskoj listi. 
Naziv kandidacijske liste koju je predložila politička stranka odnosno političke stranke je puni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka koja je odnosno koje su kandidacijsku listu predložile. Ako političke stranke koriste skraćeni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka, u nazivu se mogu koristiti skraćenice.
Naziv kandidacijske liste koju je predložila grupa birača je „kandidacijska lista grupe birača“.
Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi kandidat na kandidacijskoj listi.
Na izborima članova u Europski parlament koji će se održati 9. lipnja 2024. birat će se 12 članova iz Republike Hrvatske.
Na kandidacijskoj listi mora biti toliko kandidata koliko se članova bira u Europski parlament iz Republike Hrvatske. 
U prijedlogu kandidacijske liste kandidati moraju biti na kandidacijskoj listi poredani od rednog broja 1 zaključno do broja koliko se bira članova u Europski parlament.
Prilikom sastavljanja kandidacijske liste predlagatelj (politička stranka/političke stranke, birači) je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Ako predlagatelj predloži manji broj kandidata od broja članova koji se biraju u Europski parlament iz Republike Hrvatske, kandidacijska lista nije pravovaljana. 
Trenutno, Republika Hrvatska ima pravo na 12 članova u Europskom parlamentu.
Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama koje predlažu, na način da zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi ne bude niža od 40%, u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/02, 138/12 i 69/17).
Ako na kandidacijskoj listi ne bude zastupljeno 40% pripadnika oba spola kandidacijska lista zbog nepoštivanja tog pravila neće biti nepravovaljana, ali će Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dostaviti obavijest Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova radi pokretanja prekršajnog postupka.

Zakonom o ravnopravnosti spolova  propisana je novčana kazna od 6.636, 14 eura za prekršaj ako prilikom predlaganja kandidacijske liste, ovlašteni predlagatelj ne poštuje načelo o uravnoteženoj zastupljenosti pripadnika oba spola (članak 35. u svezi članka 15. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske najkasnije u roku od 14 dana od dana raspasivanja izbora.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će u roku od 48 sati od isteka vremena za predaju kandidacijskih lista, prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji objaviti zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidacijskih lista te imena i prezimena kandidata te istu dostaviti i u sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske radi njihove javne objave. 
Zbirna lista sadrži redni broj i naziv svake kandidacijske liste te imena i prezimena kandidata na kandidacijskoj listi.
Stranačke liste, odnosno kandidacijske liste grupe birača unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskim listama umre u vremenu od dana objave pravovaljano predloženih kandidacijskih lista, političke stranke koje su predložile tog kandidata, odnosno birači koji su predložili kandidacijsku listu na kojoj se nalazi taj kandidat, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez posebnih uvjeta za valjanost kandidature propisanih Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, sve do 21 dan prije dana održavanja izbora.
Ako neki od kandidata na kandidacijskim listama umre u vremenu kraćem od 10 dana prije održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.
Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu, na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na osnovi statuta, odustati od te kandidacijske liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. 
Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj kandidacijske liste grupe birača. 
Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske najkasnije 48 sati nakon što je kandidacijska lista kao prihvaćena bila objavljena od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon prihvaćanja kandidacijske  liste na kojoj su navedeni te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljano predloženih kandidacijskih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.
U vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste i kandidati kandidacijske liste grupe birača imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje stavova te izbornu promidžbu. 
Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje prava političkih stranaka i kandidata kandidacijskih lista grupe birača, sukladno Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.
Etičko povjerenstvo je nadstranačko tijelo općepriznatoga javnog ugleda koje priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima.

Etičko povjerenstvo ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora i provodi izvanupravni nadzor izborne promidžbe.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora mogu podnijeti:
  • političke stranke
  • nositelji kandidacijske liste grupe birača
  • kandidati za članove u Europski parlament
  • najmanje 100 birača (skupina od najmanje 100 birača dužna je odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje prigovora). 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove u Europski parlament podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavljen prigovor.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.
Protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka roka kada je primljeno pobijano rješenje.
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka. 
Dužnosti koje su nespojive sa obnašanjem dužnosti člana Europskog parlamenta taksativno su navedene u članku 10. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.