Preskočite na glavni sadržaj

Opća pitanja

Izbori članova u Europski parlament održavaju se tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata Europskog parlamenta u izbornom roku koji odredi Vijeće Europske unije.
Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske donosi predsjednik Republike Hrvatske.
Posljednji izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske održani su 26. svibnja 2019. godine, a sljedeći će se održati 9. lipnja 2024. godine.
Članovi u Europski parlament biraju se na neposrednim izborima, na temelju općeg, slobodnog i jednakoga biračkog prava s tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.
Članovi u Europski parlament biraju se na petogodišnji mandat koji počinje otvaranjem prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon provedenih izbora, a može se produljiti ili skratiti sukladno odluci Vijeća Europske unije o određivanju novog izbornog razdoblja.
Članove u Europski parlament biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani koji imaju biračko pravo.
Pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, članove u Europski parlament mogu birati državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (dalje: državljani druge države članice Europske unije), ako nadležnom tijelu koje vodi registar birača podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora. Uz navedeni zahtjev za upis u registar birača državljani druge države članice Europske unije dužni su predočiti izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihova prebivališta u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno, izjavu da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj i izjavu da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin.  
Ako je državljanin druge države članice Europske unije pravo glasovanja na izborima članova u Europski parlament ostvario u Republici Hrvatskoj, to pravo ne može ostvariti u matičnoj državi članici Europske unije, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
Državljanin Republike Hrvatske koji pravo na glasovanje na izborima članova u Europski parlament ostvari u drugoj državi članici Europske unije, ne može ostvariti pravo na glasovanje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
Za člana u Europski parlament mogu biti birani:
 • hrvatski državljani koji imaju biračko pravo,
 • državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima ako zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje prava kandidiranja propisane Zakonom o izboru  članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani, pojedinačnom sudskom presudom ili administrativnom odlukom protiv koje je dopušten pravni lijek nisu lišeni prava na kandidiranje i da su upisani u registar birača Republike Hrvatske.
Ako je državljanin druge države članice Europske unije pravo kandidiranja na izborima za člana u Europski parlament ostvario u Republici Hrvatskoj, to pravo ne može ostvariti u matičnoj državi članici Europske unije, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
Državljanin Republike Hrvatske koji je pravo na kandidiranje na izborima za člana u Europski parlament ostvario u drugoj državi članici Europske unije, ne može ostvariti pravo na kandidiranje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
Tijela za provedbu izbora su:
 • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
 • županijska izborna povjerenstva
 • Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba
 • općinska i gradska izborna  povjerenstva
 • birački odbori.
Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, a županijska izborna povjerenstva imenuju gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području.
Županijska izborna povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva čine predsjednik i dva člana i njihovi zamjenici.
Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ne sadrži izričito definiciju izborne promidžbe, ali Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) sadrži definiciju izborne promidžbe - skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih. 
Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljano predloženih kandidacijskih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.
Pravilnost izborne promidžbe nadzire Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. 
Na dan održavanja izbora članova u Europski parlament do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja kandidacijskih lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
Da. Za povredu izborne šutnje kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu:
 • od 398,17 eura fizička osoba
 • od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura kandidat na izborima
 • od 13.272,28 eura do 66.361,40 eura pravna osoba
 • od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Izbori članova u Europski parlament provode se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništvima Republike Hrvatske.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske određenima prema njihovom prebivalištu.
Birači druge države članice Europske unije glasuju na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske određenima prema mjestu njihovog prebivališta ili privremenog boravišta.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima određenima u skladu s odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima određenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.
Županijska izborna povjerenstva određuju biračka mjesta na svom području, na prijedlog gradskih i općinskih izbornih povjerenstava.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba određuje biračka mjesta na području Grada Zagreba.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske određuje biračka mjesta u inozemstvu.
Najkasnije 10 dana prije izbora, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za svoje područje objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.
Županijska izborna povjerenstva imenuju biračke odbore za sva biračka mjesta na svom području.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenuje biračke odbore za sva biračka mjesta na području Grada Zagreba.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske imenuje biračke odbore za biračka mjesta određena u  inozemstvu.
Navedena izborna povjerenstva imenuju biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Birački odbor čine predsjednik i četiri člana i njihovi zamjenici. 
Po dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Hrvatskoga sabora.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ne dostave li njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima, ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkog odbora.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.
Rezultate izbora članova u Europski parlament utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske te se isti objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr. 
Na izborima članova u Europski parlament koji će se održati 9. lipnja 2024. birat će se 12 članova iz Republike Hrvatske.