Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima birače?

Izbori za članove u Europski parlament održavaju se tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata Europskog parlamenta u izbornom roku koji odredi Vijeće Europske unije.

Odluku o raspasivanju izbora za članove u Europski parlament donosi predsjednik Republike Hrvatske.

Posljednji izbori za članove u Europski parlament održani su 25. svibnja 2014. godine.
 
Članovi u Europski parlament biraju se na neposrednim izborima, na temelju općeg, slobodnog i jednakoga biračkog prava s tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.

Članovi u Europski parlament biraju se na petogodišnji mandat koji počinje otvaranjem prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon provedenih izbora, a može se produljiti ili skratiti sukladno odluci Vijeća Europske unije o određivanju novog izbornog razdoblja.
 
Članove u Europski parlament biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani koji imaju biračko pravo.

Pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, članove u Europski parlament mogu birati državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (dalje: državljani druge države članice Europske unije), ako nadležnom tijelu koji vodi registar birača podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora. Uz navedeni zahtjev za upis u registar birača državljani druge države članice Europske unije dužni su predočiti izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihova prebivališta u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno, izjavu da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj i izjavu da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin. 

Ako je državljanin druge države članice Europske unije pravo glasovanja na izborima za člana u Europski parlament ostvario u Republici Hrvatskoj to pravo, ne može ostvariti u matičnoj državi članici Europske unije, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.

Državljanin Republike Hrvatske koji pravo na glasovanje na izborima za člana u Europski parlament ostvari u drugoj državi članici Europske unije, ne može ostvariti pravo na glasovanje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
 
Za člana u Europski parlament mogu biti birani:
 • hrvatski državljani koji imaju biračko pravo,
 • državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima ako zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje prava kandidiranja propisane Zakonom o izboru  članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani, pojedinačnom sudskom presudom ili administrativnom odlukom protiv koje je dopušten pravni lijek nisu lišeni prava na kandidiranje i da su upisni u registar birača Republike Hrvatske.
Ako je državljanin druge države članice Europske unije pravo kandidiranja na izborima za člana u Europski parlament ostvario u Republici Hrvatskoj, to pravo ne može ostvariti u matičnoj državi članici Europske unije, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.

Državljanin Republike Hrvatske koji je pravo na kandidiranje na izborima za člana u Europski parlament ostvario u drugoj državi članici Europske unije, ne može ostvariti pravo na kandidiranje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.
 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista za izbor članova u Europski parlament su:
 •  političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju  izbora u „Narodnim novinama“
 •  birači.
Kandidacijsku listu za izbor članova u Europski parlament može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
Birači, kao ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista, predlažu kandidacijske liste na osnovi pravovaljano prikupljenih potpisa birača. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova u Europski parlament potrebno je prikupiti najmanje 5 000 potpisa birača.

Političke stranke, kao ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista, ne prikupljaju potpise za predlaganje kandidacijskih lista za izbor članova u Europski parlament.
 
Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova u Europski parlament mogu svojim potpisom pravovaljano podržati:
 •  birači-hrvatski državljani koji imaju biračko pravo
 • birači-državljani druge države članice Europske unije koji, sukladno odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament, imaju biračko pravo na navedenim izborima.
Da. Birač može svojim potpisom podržati više različitih prijedloga kandidacijskih lista grupe birača za izbor članova u Europski parlament.
 
Tijela za provedbu izbora su:
 • Državno izborno povjerenstvo
 • županijska izborna povjerenstva
 • Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba
 • općinska i gradska izbornapovjerenstva
 • birački odbori.
Pravilnost izborne promidžbe nadzire Državno izborno povjerenstvo.
 
Na dan održavanja izbora za članove u Europski parlament do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
 
Da. Za povredu izborne šutnje kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu:
 • od 3.000,00 kuna fizička osoba
 • od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kandidat na izborima
 • od 100.000,00 do 500.000,00 kuna pravna osoba
 • od 10.000,00 do 30.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati.

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
 
Izbori za članove u Europski parlament provode se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništvima Republike Hrvatske.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske određenima prema njihovom prebivalištu.

Birači druge države članice Europske unije glasuju na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske određenima prema mjestu njihovog prebivališta ili privremenog boravišta.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima određenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.
 
Ako se birač s prebivalištem na području Republike Hrvatske na dan održavanja izbora za članove u Europski parlament zatekne na području Republike Hrvatske, ali izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti:
 • izvan mjesta prebivališta, na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je uredu državne uprave, neovisno o mjestu upisa u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za privremeni upis te mu je isti odobren;
 • na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za prethodnu registraciju te mu je ista odobrena;
 • na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom uredu državne uprave, u kojem je upisan u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio odgovarajući zahtjev te mu je iznimno izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žuta potvrda), bez navođenja mjesta boravka na dan izbora.
Kad birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta ne može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.
 
Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice ili putovnice, a iznimno uz predočenje vozačke dozvole odnosno druge javne isprave s fotografijom temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača. 
 
Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliži ured državne uprave gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plavom potvrdom-kojom birač dokazuje svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.
Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićima.

Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste. Ako pak birač želi pojedinom kandidatu na toj kandidacijskoj listi dati preferirani glas zaokružuje i redni broj ispred imena i prezimena kandidata kojemu daje preferirani glas.
Nevažeći glasački listić je:
 • neispunjeni glasački listić
 • glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je kandidacijsku listu glasovao
 • glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista
 • glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih kandidacijskih lista, a nije zaokružio jednu od kandidacijskih lista.
Rezultate izbora za članove u Europski parlament utvrđuje Državno izborno povjerenstvo.

Rezultati izbora objavljuju sa mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.