Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima kandidate?

Pravo birati članove vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnike nacionalnih manjina imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici te koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode (birači).
Pravo biti biran za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ima hrvatski državljanin koji na dan podnošenja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu ima navršenih 18 godina života te je upisan u registar birača kao pripadnik nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i ima prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode.
Ovlašteni predlagatelji lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina su:
 • udruga nacionalne manjine odnosno dvije i više udruga iste nacionalne manjine koje su osnovane radi zaštite nacionalnih manjina odnosno udruge kojima je ciljana skupina nacionalna manjina čiji pripadnici biraju članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina, a koje su na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i
 • birači-pripadnici nacionalne manjine i to:
- u općini - najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja općine
- u gradu - najmanje 30 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja grada
- u županiji i Gradu Zagrebu - najmanje 50 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja županije odnosno Grada Zagreba.
 
 
Pravo predlaganja lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidature za izbor predstavnika nacionalnih manjina, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ima
 • u općini - najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja općine
 • u gradu - najmanje 30 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja grada
 • u županiji i Gradu Zagrebu - najmanje 50 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja županije odnosno Grada Zagreba.
Prijedlozi lista kandidata na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.
 
Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina podnose se nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice u kojoj  se biraju članovi vijeća odnosno predstavnik nacionalne manjine. Navedeni prijedlozi moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.

Da. Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi odnosno kandidaturi mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

 • u vijeća nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova pripadnika nacionalne manjine.
 • u općini – najviše deset (10), a najmanje šest (6) kandidata
 • u gradu – najviše petnaest (15), a najmanje osam (8) kandidata
 • u županiji odnosno Gradu Zagrebu – najviše dvadeset i pet (25), a najmanje trinaest (13) kandidata
Ako predlagatelj predloži veći broj kandidata od broja koji je propisan za odnosnu jedinicu, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do najvećeg broja kandidata koliko ih se u toj jedinici najviše može predložiti.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od najmanjeg broja propisanog za odnosnu jedinicu, prijedlog nije pravovaljan.
Nadležna izborna povjerenstva će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti na oglasnoj ploči  i na mrežnim stranicama jedinice u kojoj se izbori provode:
 • pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata
 • pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura.

Zbirna lista kandidata sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za članove vijeća nacionalne manjine u određenoj izbornoj jedinici.

Zbirna lista kandidatura sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za predstavnika nacionalne manjine  te ime i prezime kandidata za njegova zamjenika u određenoj izbornoj jedinici.

Zbirna lista kandidata, odnosno zbirna lista kandidatura, osim navedenih podataka, sadrži i skraćeni naziv udruge odnosno dviju ili više udruga koje su kandidata predložile. Ako su kandidata predložili pripadnici nacionalne manjine - birači, obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi „kandidat pripadnika nacionalne manjine-birača“.

Ako se na zbirnoj listi kandidata ili zbirnoj listi kandidatura nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi iza imena i prezimena tih kandidata navodi i datum njihova rođenja, odnosno i adresa njihova prebivališta ako im je datum rođenja isti.
 

Izbornom promidžbom smatraju se radnje sudionika izborne promidžbe, a kojima se pozivaju birači da glasuju za određene kandidate, predstavljaju biračima izborni programi te kojima se utječe ili može utjecati na birače.

Izborna promidžba počinje prvog dana od dana objave zbirnih lista.

Pravilnost izborne promidžbe nadziru nadležna izborna povjerenstva, i to tako da:

 • županijska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu
 • gradska i općinska nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini.
   

Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za članove vijeća nacionalne manjine izabrani su kandidati redoslijedom dobivenog najvećeg broja glasova birača koji su glasovali.

Predstavnici nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za predstavnika nacionalne manjine izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Uz predstavnika nacionalne manjina bira se i njegov zamjenik.

Tijela za provedbu izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina su:
 • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
 • županijska izborna povjerenstva
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba
 • gradska i općinska izborna povjerenstva
 • birački odbori

Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, a županijska izborna povjerenstva imenuju gradska odnosno općinska izborna povjerenstva na svom području.

Županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Biračke odbore za biračka mjesta na svom području imenuju Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina koji se istodobno provode.

Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području.

Biračka mjesta određuju se najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.
Prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku mogu podnijeti
 • udruge nacionalnih manjina koje su predložile listu kandidata odnosno kandidaturu
 • najmanje 100 birača ili
 • najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori
Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji odnosno Gradu Zagrebu.

Županijskom izbornom povjerenstvu podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini.
 
Prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalne manjine odnosno izborima predstavnika nacionalne manjine podnosi se nadležnom izbornom povjerenstvu te mu mora prispjeti u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Prigovore zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji odnosno Gradu Zagrebu rješava Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

Prigovore zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini rješava županijsko izborno povjerenstvo.

Nadležno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada je prigovor zaprimljen odnosno od isteka dana kada su zaprimljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.
Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana s kojim je dostava pobijanog rješenja obavljena.