Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima kandidate?

Ovlašteni predlagatelji lista kandidata na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i kandidatura na izborima predstavnika nacionalnih manjina su:
 • udruga nacionalne manjine odnosno dvije i više udruga iste nacionalne manjine koje su osnovane radi zaštite nacionalnih manjina odnosno udruge kojima je ciljana skupina nacionalna manjina čiji pripadnici biraju članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina, a koje su na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i
 • pripadnici nacionalne manjine - birači i to:
- u općini - najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja općine
- u gradu - najmanje 30 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja grada
- u županiji i Gradu Zagrebu - najmanje 50 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja županije odnosno Grada Zagreba.
Prijedlozi lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske i koji se objavljuju i preuzimaju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr. 
Prijedlozi lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina podnose se nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice u kojoj se biraju članovi vijeća odnosno predstavnik nacionalne manjine.
Navedeni prijedlozi moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.
Da, očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi kandidata odnosno kandidaturi mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.
Prijedlog liste kandidata odnosno kandidature udruge nacionalne manjine potpisuje osoba koja je u registru udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge nacionalne manjine ili od nje opunomoćena osoba. 
Prijedlog liste kandidata odnosno kandidature pripadnika nacionalnih manjina - birača potpisuju podnositelji liste kandidata odnosno kandidature. Podnositelji liste kandidata odnosno kandidature su prva tri po redu predlagatelja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature. 
Za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ili za njegova zamjenika ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici i djelatne vojne osobe. 
Za člana vijeća nacionalne manjine, predstavnika nacionalne manjine ili za njegova zamjenika u županiji/Gradu Zagrebu/gradu/općini ne smije se kandidirati birač koji istodobno u istoj jedinici obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana odnosno njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Postoji. Nitko ne može istodobno biti kandidat na više predloženih lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalne manjine na istim izborima u istoj izbornoj jedinici.
Nitko ne može istodobno biti kandidat na više predloženih kandidatura za izbore predstavnika nacionalne manjine na istim izborima u istoj izbornoj jedinici.
 • u vijeća nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova pripadnika nacionalne manjine.
 • u općini – najviše 10, a najmanje 6 kandidata
 • u gradu – najviše 15, a najmanje 8 kandidata
 • u županiji odnosno Gradu Zagrebu – najviše 25, a najmanje 13 kandidata
Ako predlagatelj predloži veći broj kandidata od broja koji je propisan za odnosnu jedinicu, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do najvećeg broja kandidata koliko ih se u toj jedinici najviše može predložiti.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od najmanjeg broja propisanog za odnosnu jedinicu, prijedlog nije pravovaljan.
Nadležna izborna povjerenstva će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama jedinice u kojima se izbori provode:
 • pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata
 • pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura.
Zbirna lista kandidata sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za članove vijeća nacionalne manjine u određenoj izbornoj jedinici.
Zbirna lista kandidatura sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za predstavnika nacionalne manjine  te ime i prezime kandidata za njegova zamjenika u određenoj izbornoj jedinici.
Zbirna lista kandidata, odnosno zbirna lista kandidatura, osim navedenih podataka, sadrži i skraćeni naziv udruge odnosno dviju ili više udruga koje su kandidata predložile. Ako su kandidata predložili pripadnici nacionalne manjine - birači, obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi „kandidat pripadnika nacionalne manjine - birača“.
Ako se na zbirnoj listi kandidata ili zbirnoj listi kandidatura nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi iza imena i prezimena tih kandidata navodi i datum njihova rođenja, odnosno i adresa njihova prebivališta ako im je datum rođenja isti.
Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za članove vijeća nacionalne manjine izabrani su kandidati redoslijedom dobivenog najvećeg broja glasova birača koji su glasovali.
Predstavnici nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za predstavnika nacionalne manjine izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Uz predstavnika nacionalne manjina bira se i njegov zamjenik.
Prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku mogu podnijeti
 • udruge nacionalnih manjina koje su predložile listu kandidata odnosno kandidaturu
 • kandidati
 • najmanje 100 birača ili
 • najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.
Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji odnosno Gradu Zagrebu.
 
Županijskom izbornom povjerenstvu podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini.
Prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina podnosi se nadležnom izbornom povjerenstvu te mu mora prispjeti u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Prigovore zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji odnosno Gradu Zagrebu rješava Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

Prigovore zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini rješava županijsko izborno povjerenstvo.

Nadležno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada je prigovor zaprimljen odnosno od isteka dana kada su zaprimljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.
Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana s kojim je dostava pobijanog rješenja obavljena.