Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima birače?

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Navedene izbore raspisuje Vlade Republike Hrvatske odlukama kojima se određuje dan provedbe izbora i jedinice u kojima će se provesti izbori članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izbori predstavnika nacionalnih manjina.

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina održavaju se:
 • u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5 % u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave,
 • u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te
u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine.

Predstavnik nacionalne manjine bira se u onim jedinicama na čijem području živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine.

 

 • u vijeća nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova pripadnika nacionalne manjine.
Pravo birati članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici te koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode (birači).

Pravo biti biran za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ima hrvatski državljanin koji na dan podnošenja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu ima navršenih 18 godina života te je upisan u registar birača kao pripadnik nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i ima prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode.

Ovlašteni predlagatelji lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina su:
 • udruga nacionalne manjine odnosno dvije i više udruga iste nacionalne manjine koje su osnovane radi zaštite nacionalnih manjina odnosno udruge kojima je ciljana skupina nacionalna manjina čiji pripadnici biraju članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina, a koje su na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i
 • birači-pripadnici nacionalne manjine i to:
- u općini - najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja općine
- u gradu - najmanje 30 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja grada
- u županiji i Gradu Zagrebu - najmanje 50 pripadnika nacionalne manjine - birača s područja županije odnosno Grada Zagreba.
Tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su:
 • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
 • županijska izborna povjerenstva
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba
 • gradska i općinska izborna povjerenstva
 • birački odbori.
Pravilnost izborne promidžbe nadziru nadležna izborna povjerenstva, i to tako da:
 • županijska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji,
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu,
 • gradska i općinska nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini.
Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati.

Ako se birač zatekne na biračkom mjestu u 19:00 sati, omogućit će mu se glasovanje.
Na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina birači mogu glasovati samo na biračkom mjestu određenom prema mjestu svog prebivališta te nije moguće glasovanje na nekom drugom biračkom mjestu izvan mjesta prebivališta, bilo na području Republike Hrvatske, bilo u inozemstvu.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja  ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.
 
Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati uvidom u javnu ispravu s fotografijom na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.
 
Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, birački odbor neće mu dopustiti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu za glasovanje (tzv. plavu potvrdu - kojom birač dokazuje svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu) birač može zatražiti u najbližem uredu državne uprave. Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.

Glasovanje za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i izbor predstavnika nacionalnih manjina jedinice obavlja se na biračkim mjestima osobno glasačkim listićem.

Na izborima članova vijeća nacionalne manjine glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena najmanje jednog, a najviše onoliko kandidata koliko ih se bira u toj jedinici.

Na izborima predstavnika nacionalne manjine glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena jednog kandidata za kojeg birač glasuje.

Na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina nevažeći glasački listić je:
 • neispunjeni glasački listić
 • glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata/kandidate birač glasovao
 • glasački listić na kojem je birač glasovao za više kandidata od broja kandidata koji se bira u toj jedinici.

Rezultate izbora utvrđuje nadležno izborno povjerenstvo jedinice na osnovi rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u jedinici.