Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima kandidate na izborima općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

U županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik imaju dva zamjenika koji se biraju zajedno s njima na neposrednim izborima.
U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, gradu i općini koji imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije, župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima na neposrednim izborima. 
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana predlaže se i bira zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik i župan.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja.
Zakon ne propisuje mogućnost da birači i politička stranka odnosno birači i dvije ili više političkih stranaka zajedno predlože kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike.
Pravo predlaganja kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidate može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju kandidate, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidature.
Uz kandidaturu kandidata koje predlažu birači navodi se „kandidati grupe birača“.
Kada birači predlažu kandidate, podnositelji kandidature kandidata grupe birača, su prva tri po redu potpisnika kandidature. 
Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidature.
Na izborima općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika  ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske te  osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom (izuzev onih osoba koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom).
Kandidat za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike može se istovremeno kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice. 
Općinski načelnik odnosno gradonačelnik te njihovi zamjenici mogu, ukoliko budu izabrani na obje dužnosti, istovremeno obnašati dužnost općinskog načelnika odnosno gradonačelnika ili njihovog zamjenika i člana županijske skupštine, ali ne i dužnost općinskog načelnika odnosno gradonačelnika ili njihovog zamjenika i člana općinskog odnosno gradskog vijeća. 
Osoba koja se kandidirala za župana ili njegovog zamjenika i člana općinskog vijeća, gradskog vijeća ili županijske skupštine, ne može, ukoliko bude izabrana na obje dužnosti, istovremeno obnašati dužnost župana ili njegovog zamjenika i dužnost člana općinskog vijeća, gradskog vijeća, odnosno županijske skupštine. 
Nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana. Opisana zabrana primjenjuje se i na njihove zamjenike. 
U slučaju istovremene kandidature, županijsko izborno povjerenstvo pozvat će kandidata da se u roku od 24 sata izjasni o tome koju kandidaturu prihvaća. Ukoliko se ne izjasni, županijsko izborno povjerenstvo rješenjem će poništiti kandidaturu za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, tj. njihovog zamjenika. 
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave dok župan i njegovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti niti članovi predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. Ukoliko budu izabrani, mandat u predstavničkom tijelu miruje im po sili zakona. 
Općinski načelnik i gradonačelnik te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti mogu biti članovi županijske skupštine. 
Ostale dužnosti nespojive s obnašanjem dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika taksativno su navedene u članku 89. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima. 
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost ima se pravo kandidirati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, a ako bude izabrana, mora prije preuzimanja dužnosti podnijeti ostavku na nespojivu dužnost u roku 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora. Ako ne podnese ostavku na nespojivu dužnost, prestaje mu mandat po sili zakona. Isto vrijedi i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. 
Predlagatelji su dužni, dakle i političke stranke i birači, prikupiti zakonom propisan broj potpisa birača kada predlažu kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike.
Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura prijedloga grupe birača za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike potrebno je prikupiti najmanje:
 • 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,
 • 80 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,
 • 100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,
 • 150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,
 • 450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,
 • 900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,
 • 1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,
 • 1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,
 • 3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,
 • 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.
Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojoj mrežnoj stranici, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo, a koji su dostupni odmah po stupanju na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.
Prijedlozi kandidatura moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidature za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika te njihove zamjenike je općinsko, odnosno gradsko izborno povjerenstvo.
Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidature za župana te zamjenika župana je županijsko izborno povjerenstvo. 
Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidature za gradonačelnika Grada Zagreba te zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba je Izborno povjerenstvo Grada Zagreba. 
Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na kandidaturi mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. Ovjera od strane javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva odnosi se na ovjeru potpisa kandidata, iz čega proizlazi da javni bilježnik ili nadležno izborno povjerenstvo prilikom ovjere mora utvrditi da je određena osoba (kandidat) potpisala očitovanja uz predočenje identifikacijske isprave na uvid.
Svaka osoba može zatražiti izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije radi kandidiranja za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike u sjedištu općinskog suda ili u njegovim stalnim službama, osobno ili putem specijalne punomoći, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva. 
Navedena potvrda može se zatražiti i putem sustava e-Građani.
U tom slučaju nadležno izborno povjerenstvo pozvat će podnositelja kandidature da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. Ukoliko rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati nadležno izborno povjerenstvo može odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka.
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidaturama za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, a koju sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidatura. 
Zbirnu listu nadležno izborno povjerenstvo dužno je objaviti u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice. 
Državno izborno povjerenstvo će objaviti cjelovitu informaciju o svim kandidacijskim listama, objava takve cjelovite informacije ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura sadrži ime i prezime svih kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. 
Uz ime i prezime kandidata obvezno se navodi naziv političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka, koja je, odnosno koje su, kandidata predložile. 
Ako su kandidati predloženi od birača, obvezatno se uz njihovo ime i prezime navodi "kandidati grupe birača".
Kandidature se na zbirnoj listi pravovaljanih kandidatura navode prema abecednom redu prezimena kandidata. Iza imena i prezimena kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana navodi se ime i prezime kandidata za njihovog zamjenika. 
Ako neki od kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, umre u vremenu od dana objave prihvaćene kandidature, politička stranka i podnositelji kandidature za kandidata grupe birača mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa koji su inače potrebni u postupku kandidiranja, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora. Pravovaljano predložena nova kandidatura objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice u roku od 24 sata od izvršene zamjene kandidata. 
Ako neki od kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, zamjena kandidata obavit će se po prethodno opisanom postupku, a nadležno izborno povjerenstvo odredit će pomicanje održavanja izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika uz istovremeno pomicanje održavanja izbora članova predstavničkog tijela te jedinice za 14 dana.
Politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su predložile prihvaćenu kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike može na način predviđen statutom stranke ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od kandidature najkasnije 48 sati nakon što je prihvaćena bila objavljena od nadležnog izbornog povjerenstva.
Kandidat kojeg je predložila politička stranka može u roku od 48 sati nakon što je objavljena prihvaćena kandidatura odustati od kandidature uz pisanu suglasnost političke stranke. 
Za prihvaćenu kandidaturu kandidata grupe birača odluku o odustajanju donosi kandidat pisanim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Izborna promidžba za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u drugom krugu izbora, odnosno u trećem krugu izbora, počinje sljedećeg dana od dana proglašenja rezultata prethodnog kruga izbora, a prestaje 24 sata prije dana novog kruga izbora. 
Sudionici izborne promidžbe imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.  
Troškovi izborne promidžbe i prava na naknadu troškova izborne promidžbe propisani su Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.
Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima. Lokalni mediji u svojim emisijama ili člancima u tiskovinama, a koji nisu vezani uz predstavljanje izbornih programa, ne smiju koristiti sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promidžba. Elektronički mediji dužni su poštivati načelo jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi sudionika izborne promidžbe te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj promidžbi.
Općinski načelnici, gradonačelnici i župani biraju se većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje općine, grada, županije i Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje, što znači da je za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabran onaj kandidat koji na izborima dobije više od 50% glasova birača koji su glasovali (prvi krug izbora). 
Ako se za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kandidirao samo jedan ili samo dva kandidata, za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabran je kandidat koji na izborima dobije najveći broj glasova.
Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu izbora, održat će se ponovljeni izbori (drugi krug izbora) četrnaesti dan nakon dana održavanja prvog kruga glasovanja.

U drugom krugu izbora sudjeluju dva kandidata s najviše glasova u prvom krugu izbora te će biti izabran kandidat koji dobije veći broj glasova birača koji su glasovali. Ako u drugom krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, održat će se treći krug te ako u trećem krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izborni postupak ponovit će se u cijelosti.

Ako u prvom krugu jedan kandidat ima najveći broj glasova, a sljedeća dva ili više kandidata s najvećim brojem glasova po redu imaju isti broj glasova, u drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između svih tih kandidata, a biti će izabran onaj kandidat koji dobije više od 50% glasova birača koji su glasovali. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora izvršnog tijela jedinice mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Ako je kandidata predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora izvršnog tijela jedinice podnose se nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora župana i gradonačelnika Grada Zagreba podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora općinskih načelnika i gradonačelnika podnosi se županijskom izbornom povjerenstvu.
Državno izborno povjerenstvo, odnosno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora župana i gradonačelnika Grada Zagreba podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora općinskih načelnika i gradonačelnika podnosi se županijskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Državno izborno povjerenstvo, odnosno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.
Protiv rješenja županijskog izbornog povjerenstva, odnosno Državnog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Ustavni sud dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.