Preskočite na glavni sadržaj

Opća pitanja

Redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica te izbori općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika održavaju se istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.
Sljedeći redovni lokalni izbori održat će se 16. svibnja 2021.
Na lokalnim izborima biramo članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba - predstavnička tijela jedinica te općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike - nositelje izvršne vlasti u jedinicama. 
U županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik imaju dva zamjenika koji se biraju zajedno s njima.
U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, gradu i općini koji imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije, župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima. 
U pojedinim jedinicama biraju se i zamjenici općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda hrvatskog naroda.
Pravo birati na lokalnim izborima imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina na dan provedbe izbora koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela provode izbori.
Članove predstavničkih tijela jedinica imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravo birati zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici nacionalnih manjina koje imaju pravo na zamjenike te imaju prebivalište u jedinici u kojoj se biraju. Navedeno se odnosi i na izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda hrvatskog naroda u jedinici u kojoj pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva.
Pravo biti biran za člana predstavničkog tijela jedinice i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike ima hrvatski državljanin s navršenih 18 godina koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije predstavničko, odnosno izvršno tijelo se provode izbori.
Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran i državljanin druge države članice Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode. Navedeno se odnosi i na izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda hrvatskog naroda u jedinici u kojoj pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista na izborima članova predstavničkih tijela jedinica i kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike imaju:
 • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora,
 • birači.
Na obrasce za prikupljanje potpisa birača, potpis mogu dati samo birači koji imaju prebivalište u jedinici (na području općine, grada odnosno županije) u kojoj se provode izbori.
Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih programa biračima.
Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi.
Pravilnost izborne promidžbe nadziru nadležna izborna povjerenstva i to tako da:
 • županijska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe za županijske izbore,
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore u Gradu Zagrebu, a
 • općinska i gradska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe za općinske odnosno gradske izbore.
Izborna šutnja počinje 24 sata prije dana održavanja izbora - protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. Izborna šutnja je period tijekom kojeg je zabranjeno javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
Za povredu izborne šutnje kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom: 
 • od 3.000,00 kuna – fizička osoba, 
 • od 10.000,00 do 30.000,00 kuna – kandidat na izborima, 
 • od 100.000,00 do 500.000,00 kuna – pravna osoba, 
 • od 10.000,00 do 30.000,00 kuna – odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
 
Optužni prijedlog za navedene prekršaje podnosi nadležno izborno povjerenstvo. 
Tijela za provedbu izbora su:
 • Državno izborno povjerenstvo,
 • županijska izborna povjerenstva,
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba,
 • općinska i gradska izborna povjerenstva te
 • birački odbori.
Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.
Županijska izborna povjerenstva imenuju gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba te predsjednik i potpredsjednik općinskih i gradskih izbornih povjerenstava moraju biti magistri pravne struke.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Članovi proširenog sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.
Odnos ukupnog broja članova proširenog sastava unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u općinskom, odnosno gradskom vijeću, županijskoj skupštini, odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Kod istovremenog održavanja izbora predstavničkog tijela jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave, dva od tri člana proširenog sastava predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a jedan od tri člana proširenog sastava predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. U skladu s tom podjelom ostala tri člana predstavljat će oporbene političke grupacije.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u izborna povjerenstva, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju povjerenstava s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva imenuju  biračke odbore na svom području najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela pojedine jedinice.
Odnos ukupnog broja članova biračkih odbora unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u gradskom, odnosno općinskom vijeću, odnosno županijskoj skupštini.
Kod istovremenog održavanja izbora predstavničkog tijela jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave, dva od četiri člana predstavljat će većinske političke stranke, odnosno političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a preostala dva od četiri člana predstavljat će većinske političke stranke, odnosno političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. Preostala četiri člana predstavljat će oporbene političke stranke iz predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu s tom podjelom.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.
Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva određuju biračka mjesta na svom području.
Objava podataka o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, popis pripadajućih ulica, trgova i naselja iz kojih birači glasuju na tom biračkom mjestu. Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakata) na mjestima uobičajenog oglašavanja u jedinicama i mjestima većeg okupljanja građana, na mrežnim stranicama jedinice. 
Informaciju o svim biračkim mjestima objavit će i Državno izborno povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju i novinama, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice.
Rezultati izbora objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr. 
Rezultate izbora članova predstavničkih tijela jedinica te izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, utvrđuje nadležno općinsko izborno povjerenstvo za izbore na općinskoj razini, nadležno gradsko izborno povjerenstvo za izbore na gradskoj razini i nadležno županijsko izborno povjerenstvo za izbore na županijskoj razini, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u jedinici. 
Rezultate izbora bez odgode nadležna izborna povjerenstva objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju i u novinama, na oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama jedinice.

Rezultati izbora objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.