Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 233. sjednice

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 233. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 16. listopada 2020.

 
D N E V N I   R E D
  1. Donošenje Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske