Preskočite na glavni sadržaj

Donacije

Donacijama za financiranje referendumske aktivnosti smatraju se uplate kojima fizičke i pravne osobe dobrovoljno daju novac odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate organizacijskom odboru.

Donacije u novcu za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati isključivo na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti.

Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su organizacijskom odboru dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

Za donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor o donaciji.

Donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Ako predstavnik organizacijskog odbora ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na njegov poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na organizacijski odbor.

U skladu sa Zakonom o financiranju, pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.
 
Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni odnosno pojedini lokalni referendum ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna.

U skladu sa člankom 4. Zakona o obrtu, obrtnik je fizička osoba.

Ukupna vrijednost donacija pravne osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti ne smije prelaziti iznos od:
  • 200.000,00 kuna za pojedini državni referendum
  • 30.000,00 kuna za pojedini lokalni referendum
Vrijednosti donacija koje prelaze dopuštene iznose utvrđene predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.
 
Donacije za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati od:
  • dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma
  • u slučaju raspisivanja referenduma od dana objave odluke o raspisivanju referenduma u službenom glasilu do dana održavanja referenduma.
Predstavnik organizacijskog odbora dužan je voditi evidenciju:
  • o primitku donacija
  • uplaćenih vlastitih sredstava te izdavati potvrde o primitku donacija.
Prilikom uplate donacija putem naloga za uplatu predstavnik organizacijskog odbora dužan je dati uputu donatorima da u dijelu „poziv na broj odobrenja“ donatori upišu svoj OIB/ broj putovnice kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama i kako bi mogli ispuniti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti.

Eventualne donacije primljene izvan propisanih rokova predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora, dužan je u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Ako povrat nije moguć ili je riječ o donaciji iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u korist državnog proračuna (broj računa za uplatu donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).