Preskočite na glavni sadržaj

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti je račun građana za posebne namjene (za financiranje referendumske aktivnosti) u izabranoj banci koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija i vlastitih sredstava članova organizacijskog odbora za financiranje referendumske aktivnosti i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti.

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti dužan je otvoriti predstavnik organizacijskog odbora.

Na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti ne smiju se primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova referendumske aktivnosti.

Sredstva s posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova referendumske aktivnosti.


Rok za otvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je otvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti najkasnije do početka roka za prikupljanje potpisa birača određenog odlukom da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, a najranije ga može otvoriti šest mjeseci prije roka određenog za prikupljanje potpisa birača, nakon objave navedene odluke.


Rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je dovršiti sve transakcije na posebnom računu i zatvoriti ga:
  • najkasnije u roku od 30 dana nakon održanog referenduma
  • ako referendum nije raspisan, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.
Ako na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti nakon završetka svih transakcija sukladno Zakonu o financiranju preostanu neutrošena sredstva do dana zatvaranja računa, predstavnik organizacijskog odbora može neutrošena financijska sredstva:
  • donirati za opće društvene potrebe
  • vratiti uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu.
Predstavnik organizacijskog odbora dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa te podatke o zatvaranju posebnog računa unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.