Preskočite na glavni sadržaj

Administrativne i prekršajne sankcije

Administrativne sankcije

Političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja privremeno se obustavlja isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave.

Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava političkoj stranci za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave donosi Državno izborno povjerenstvo.

Privremena obustava traje do urednog izvršenja obveze, a najduže do kraja proračunske godine u kojoj su politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik dužni dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu. Ako je obveza uredno izvršena najkasnije do kraja proračunske godine, danom izvršenja obveze prestaje privremena obustava isplate te se sredstva za redovito godišnje financiranje isplaćuju političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku bez umanjenja. Ako obveza nije uredno izvršena do kraja proračunske godine, politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik gube pravo na isplatu dijela sredstava za redovito godišnje financiranje za tu proračunsku godinu, i to u iznosu koji im pripada od dana isteka roka za dostavu godišnjeg financijskog izvještaja do završetka proračunske godine (preostali iznos sredstava).

Odluku o gubitku prava na isplatu preostalog iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave donosi Državno izborno povjerenstvo.

Zabranjena je isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave suprotno navedenim odlukama o izricanju administrativne sankcije.

Odluka o gubitku prava na isplatu dostavlja se elektroničkim putem političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku, ministarstvu nadležnom za financije i jedinici lokalne samouprave te se takva dostava smatra urednom.

Ako dostava Odluke o gubitku prava na isplatu političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku nije moguća elektroničkim putem, ona će se objaviti na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Dostava odluke političkoj stranci, nezavisnom zastupniku ili nezavisnom vijećniku smatra se urednom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.
 
Prekršajne sankcije
 
Za povrede Zakona o financiranju kaznit će se:
 • politička stranka, novčanom kaznom u visini od 1.327,23  do 13.272,28 eura
 • nezavisni zastupnik, novčanom kaznom u visini od 265,45 do 2.654,46 eura i
 • nezavisni vijećnik, novčanom kaznom u visini od 265,45 do 2.654,46 eura.
 
Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji financijska sredstva ne koriste isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom
 • nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u slučaju zatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja mandata ne rasporede preostala sredstva na posebnom računu na propisani način
 • nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u slučaju nezatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja koriste sredstva s toga računa za vrijeme mirovanja mandata
 • nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata, ako nisu ponovno izabrani te kojima mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani ne vrate u propisanom roku neutrošena financijska sredstva, novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine ili imovinu
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos od 663,61 eura ne prijave i ne uplate u državni proračun
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji vrijednosti donacija za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti koje prelaze visinu iznosa utvrđenu novim Zakonom o financiranju ne prijave i ne uplate u državni proračun
 • politička stranka koja ne vodi evidenciju o primitku članarina odnosno članskih doprinosa i donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti i ne izdaje potvrde o njihovu primitku te nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne vode evidenciju o primitku donacija i ne izdaju potvrde o njihovu primitku
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama koje su primili u prvih šest mjeseci tekuće godine odnosno obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svog djelovanja
 • politička stranka koja ne donese godišnji program rada i financijski plan
 • nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne donesu godišnji program rada i financijski plan te koji ne donesu program rada za mandatno razdoblje
 • politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se fizička i pravna osoba:

 • koja ne izda potvrdu za donacije u obliku proizvoda ili usluga odnosno ako vrijednost darovanog proizvoda ili usluga naznačena na potvrdi ne odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti (fizička osoba od 265,45 do 2.654,46 eura, pravna osoba od 1.327,23 do 6.636,14 eura).

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se jedinica samouprave:

 • koja u proračunu ne osigura sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (od 3.981,68 do 13.272,28 eura)
 • koja ne doznačuje redovito sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (od 1.327,23 do 6.636,14 eura)
 • koja u propisanom roku i na propisani način ne dostavi obavijest upravnom tijelu županije o svakoj promjeni podataka iz evidencije o zastupljenosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice samouprave (od 1.327,23 do 6.636,14 eura).

 
Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 265,45 do 1.327,23 eura kaznit će se osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice samouprave:

 • kada jedinica samouprave ne doznačuje redovito sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 • kada jedinica samouprave ne dostavi u propisanom roku i na propisani način obavijest uredu državne uprave u županiji o svakoj promjeni podataka iz evidencije o zastupljenosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice samouprave.

 
Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 265,45 do 2.654,46 eura kaznit će se osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice samouprave odnosno odgovorna osoba u Hrvatskom saboru:

 • koja odobri isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave.

 
Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti nadležno državno odvjetništvo te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet i sve ostale podatke i činjenice kojima raspolažu ili su ih pribavili, uz naznaku izvora, a koje se odnose na konkretan predmet.