Preskočite na glavni sadržaj

Donacije za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine

Tko može davati donacije?

Političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima, za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, mogu davati donacije:
 • fizičke i pravne osobe jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.
Političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima, za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, ne mogu davati donacije:
 • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe
 • strane fizičke osobe, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
 • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javne i druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
 • udruge radnika i poslodavaca
 • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerske zajednice, humanitarne i druge neprofitne udruge i organizacije fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima
 • jedinice samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom o financiranju
 • neimenovani (anonimni) izvori i
 • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.
Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik dužni su odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

 
Financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti iz donacija
 
Donacije u novcu za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine donator uplaćuje na središnji račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku odnosno na nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika.

Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. Navedena izjava prilaže se ugovoru.

Ako politička stranka, nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na središnji račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, za koje nije zaključen ugovor, politička stranka, nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan je prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.
 
Ograničenje iznosa donacije za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti
 
Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, pojedinom nezavisnom zastupniku odnosno pojedinom nezavisnom vijećniku ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura u kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti.

Ukupna vrijednost donacija pravne osobe u jednoj kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti ne smije prelaziti iznos od:
 • 26.544,56 eura jednoj političkoj stranci
 • 13.272,28 eura pojedinom nezavisnom zastupniku
 • 3.981,68 eura pojedinom nezavisnom vijećniku.
Vrijednosti donacija koje prelaze navedene iznose, političke stranke, nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici dužni su prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti te izdavati potvrde o primitku donacija.