Preskočite na glavni sadržaj

Poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika

Otvaranje posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika je račun građana za posebne namjene u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja.

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.

Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa, s podacima o tom računu, nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu.

Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Nakon primitka pisane obavijesti Državno izborno povjerenstvo izdaje nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Poseban račun za redovito godišnje financiranje nisu dužni otvoriti nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su se odrekli prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna te svoju političku aktivnost ne financiraju ni iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su nakon isteka mandata ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika nisu dužni otvoriti novi poseban račun za redovito godišnje financiranje u novom mandatu, već u novom mandatu koriste isti poseban račun koji su koristili u prethodnom mandatu.
 
Uplata i korištenje sredstava s posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su sve transakcije koje se odnose na redovito godišnje financiranje njihove političke aktivnosti obavljati putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.

Na poseban račun za redovito godišnje financiranje primaju se:
  • uplate donacija za potporu političkog djelovanja nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe)
  • uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje.
Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika.
Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obvezom iz obavljanja političke djelatnosti.
 
Zatvaranje posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno za nezavisnog vijećnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su, u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici nisu dužni zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u slučaju mirovanja mandata, a u slučaju zatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja mandata, dužni su preostala sredstva na posebnom računu odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan Zakonom o financiranju.

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito godišnje financiranje dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju tog računa i podatke o zatvaranju posebnog računa unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Ako nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici za vrijeme mirovanja mandata nisu zatvorili poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, ne smiju za vrijeme mirovanja mandata koristiti sredstva s tog računa.
 
Raspoređivanje sredstava preostalih na posebnom računu za redovito godišnje financiranje

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno za nezavisnog vijećnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su vratiti u državni proračun odnosno u proračun jedinice samouprave:
  • neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti i
  • novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.
Navedeni nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno jedinici samouprave.

Navedeni nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti donatorima razmjerno doniranim iznosima ili donirati za opće društvene potrebe.

Ako nezavisnom zastupniku odnosno nezavisnom vijećniku mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran zbog smrti, sva preostala sredstva na posebnom računu za redovito godišnje financiranje uplaćuju se u državni proračun odnosno u proračun jedinice samouprave, a imovina nabavljena sredstvima s tog računa stavlja se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno jedinici samouprave. Eventualni neplaćeni troškovi naplaćuju se iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave, do visine uplaćenih sredstava odnosno do vrijednosti imovine nabavljene sredstvima s tog računa i stavljene na raspolaganje Vladi RH odnosno jedinici samouprave.