Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor

   

Uvod

Izborni sudionici na izborima zastupnika u Hrvatski sabor dužni su financiranje izborne promidžbe voditi u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19., dalje: Zakon o financiranju).

Tijelo nadležno za provedbu nadzora financiranja i pravilnosti izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo).

Državno izborno povjerenstvo, nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe izbornih sudionika.

Ovaj vodič napravljen je s ciljem da se izbornim sudionicima pomogne u pripremi svih potrebnih dokumenata i organiziranju transparentne izborne promidžbe, u skladu s odredbama Zakona o financiranju i Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99., 109/00., 53/03., 69/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11., 19/15., 104/15. i 98/19.).

   

Izborna promidžba

Definicija izborne promidžbe

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih.

Sudionici izborne promidžbe

Sudionici izborne promidžbe su političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su zajednički predložile kandidacijsku listu, neovisne liste i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina (dalje: kandidati).

Trajanje izborne promidžbe

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Definicija financiranja

Financiranjem se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, neovisnih lista i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom o financiranju.

Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe

Političke stranke, neovisne liste i kandidati mogu financirati izbornu promidžbu iz:

 • vlastitih sredstava
 • donacija.

Vlastita sredstva političke stranke

Vlastita sredstva političke stranke su sredstva koja politička stranka sa svojeg središnjeg računa uplati na svoj poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Vlastita sredstva pojedine političke stranke, u slučaju kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, su sredstva koja ta politička stranka sa svojeg središnjeg računa uplati na poseban račun koji je za financiranje izborne promidžbe otvorila jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu.

Vlastita sredstva neovisne liste

Vlastita sredstva neovisne liste su osobna sredstva fizičkih osoba kandidata na neovisnoj listi.

Vlastita sredstva kandidata u XII. Izbornoj jedinici

Vlastita sredstva kandidata koje su kandidirale političke stranke su vlastita sredstva političke stranke koja je predložila kandidata i osobna sredstva fizičkih osoba tih kandidata i osobna sredstva fizičkih osoba zamjenika kandidata koji se kandidiraju zajedno s njima.

Vlastita sredstva kandidata koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina su osobna sredstva fizičkih osoba tih kandidata i zamjenika kandidata koji se kandidiraju zajedno s njima.

Vlastita sredstva koja političke stranke, neovisne liste, kandidati i njihovi zamjenici namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Vlastitim sredstvima političke stranke, neovisne liste i kandidata smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe.

Političke stranke, neovisne liste i kandidati mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja tog računa.

Osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste i kandidat dužni su voditi evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

Korištenje sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za podmirenje troškova izborne promidžbe.

Troškovima izborne promidžbe smatraju se troškovi koji su nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju, kao i ostali troškovi koji su izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, do dana zatvaranja navedenog posebnog računa.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za:

 • podmirenje osobnih troškova kandidata odnosno osoba na kandidacijskoj listi, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji, te za
 • podmirenje drugih troškova koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je:

 • koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati odnosno osobe na kandidacijskoj listi, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, koriste u obavljanju svojih dužnosti
 • koristiti uredske prostorije, službena vozila i uredsku opremu državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.

Svi troškovi pojedinih kandidata na kandidacijskoj listi političke stranke/političkih stranaka odnosno na neovisnoj listi smatraju se troškovima tih kandidacijskih lista i trebaju se prikazati u Izvješću o troškovima (rashodima) izborne promidžbe.

Troškovi koje je platio sam kandidat na kandidacijskoj listi političke stranke/političkih stranaka smatraju se donacijama u proizvodima ili uslugama toj kandidacijskoj listi.

   

Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe

Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe?

Poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužni su otvoriti:

1. Izborni sudionici u I.-XI. izbornoj jedinici

 • ako kandidacijsku listu predlaže jedna politička stranka, tada ta politička stranka otvara jedan poseban račun, neovisno u koliko izbornih jedinica predlaže kandidacijsku listu
 • ako dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničku listu, tada jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu otvara jedan poseban račun, u skladu s međusobnim sporazumom, neovisno u koliko izbornih jedinica predlažu zajedničku listu
 • ako birači predlažu neovisnu listu, tada osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, odnosno prvi kandidat na neovisnoj listi otvara poseban račun (račun građana za posebne namjene - za financiranje izborne promidžbe)

2. Izborni sudionici u XII. izbornoj jedinici

 • ako politička stranka predlaže kandidate samo u XII. izbornoj jedinici, tada politička stranka otvara jedan poseban račun, neovisno koliko kandidata za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina predlaže
 • ako dvije ili više političkih stranaka zajedno predlažu kandidata samo u XII. izbornoj jedinici, tada jedna od političkih stranaka koje su predložile kandidata otvara jedan poseban račun, u skladu s međusobnim sporazumom, neovisno koliko kandidata za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina predlažu
 • ako kandidata za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina predlažu birači ili udruge nacionalnih manjina, tada kandidat u svoje ime i prezime otvara poseban račun (račun građana za posebne namjene - za financiranje izborne promidžbe)

3. Izborni sudionici u I.–XI. izbornoj jedinici i u XII. izbornoj jedinici

 • ako kandidacijsku listu u I.-XI. izbornoj jedinici i kandidata u XII. izbornoj jedinici predlaže jedna politička stranka, tada ta politička stranka otvara jedan poseban račun, neovisno u koliko izbornih jedinica predlaže kandidacijske liste i koliko predlaže kandidata
 • ako dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničku listu u I.-XI. izbornoj jedinici i kandidata u XII. izbornoj jedinici, tada jedna od političkih stranaka otvara jedan poseban račun, u skladu s međusobnim sporazumom, neovisno u koliko izbornih jedinica predlažu zajedničku listu i koliko predlažu kandidata

Što je poseban račun za financiranje izborne promidžbe?

Poseban račun otvoren od strane osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste ili kandidata je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija za financiranje izborne promidžbe i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje izborne promidžbe.

Prilikom otvaranja računa građana za posebne namjene, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste i kandidatu nije potreban matični broj građana,u skladu sa Zaključkom Ministarstva uprave od 20. prosinca 2012., KLASA: 011-01/12-01/175; URBROJ: 515-02-01/1-12-42.

Na poseban račun za financiranje izborne promidžbe ne smiju se primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

Rok za otvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidacijske liste/kandidature, a najranije ga mogu otvoriti 6 mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ako održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Lozinka za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su u roku od 3 dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe dostaviti pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu Državnom izbornom povjerenstvu, koje im po primitku obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Pisana obavijest koja se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke za ulazak u informacijski sustav za nadzor financiranja izborne promidžbe može se pronaći na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr u rubrici Izbori zastupnika u Hrvatski sabor → Financiranje izborne promidžbe.

Rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati, dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe (krajnji rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe je 135 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora).

Političke stranke,osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati, dužni su najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe:

 • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa
 • unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja podatke o zatvaranju posebnog računa.

Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidacijske liste ili kandidature ili odustanka od podnesene kandidacijske liste odnosno kandidature u skladu s člankom 33. Zakona

I. DO XI. IZBORNA JEDINICA

POLITIČKE STRANKE

Politička stranka koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe i imala je namjeru samostalno sudjelovati na izborima, no ne podnese listu ili je lista nepravodobna ili nepravovaljana ili je politička stranka odustala od podnesene liste, dužna je:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 34. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Politička stranka "A" koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe predlaže zajedničku listu sa jednom ili više političkih stranaka, a sukladno međusobnom sporazumu politička stranka "B" otvara poseban račun za financiranje izborne promidžbe zajedničke liste.

Politička stranka „A“ dužna je:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 34. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Ako je politička stranka "A" imala trošak koji koristi sada sa zajedničkom listom, tada će politička stranka "B" u financijskom izvještaju prikazati navedeni trošak kao vlastita sredstva u proizvodima i uslugama i kao trošak u proizvodima i uslugama.

Ako niti politička stranka "B" ne podnese kandidacijski listu ili je lista nepravodobna ili nepravovaljana ili je politička stranka odustala od podnesene liste tada je politička stranka "B" dužna:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 34. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

NEOVISNE LISTE

Osoba koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe jer je imala namjeru sudjelovati na izborima kao osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, no ne podnese listu ili je lista nepravodobna ili nepravovaljana ili je odustala od podnesene liste, dužna je:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Osoba koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe jer je imala namjeru sudjelovati na izborima kao osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste postaje jedan od kandidata na stranačkoj listi te je dužna:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Ako je osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste imala određeni trošak koji koristi i politička stranka na čijoj listi je ta osoba kandidat, tada će politička stranka prikazati navedeni trošak kao donacije u proizvodima uslugama i trošak u proizvodima i uslugama. Kako maksimalan iznos donacije može biti 30.000,00 kn, politička stranka je eventualni višak dužna uplatiti u državni proračun.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

XII. IZBORNA JEDINICA

KANDIDATI KOJE PREDLAŽU POLITIČKE STRANKE

Politička stranka koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe i imala je namjeru predložiti kandidata u XII. izbornoj jedinici, no ne podnese kandidaturu ili je kandidatura nepravodobna ili nepravovaljana ili je odustala od podnesene kandidature:

a) ako je politička stranka otvorila samo jedan poseban račun za financiranje izborne promidžbe u XII. izbornoj jedinici dužna je:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 34. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

b) ako je politička stranka otvorila jedan poseban račun za financiranje izborne promidžbe za više izbornih jedinica, tada ga i nadalje koristi za izborne jedinice u kojima predlaže kandidacijske liste.

KANDIDATI KOJE PREDLAŽU BIRAČI ILI UDRUGE

Kandidat kojeg predlažu birači ili udruge i koji je otvorio poseban račun za financiranje izborne promidžbe i imao je namjeru sudjelovati na izborima, no ne podnese kandidaturu ili je kandidatura nepravodobna ili nepravovaljana ili je odustao od podnesene kandidature dužan je:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe rasporediti u skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Ovrha sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Sredstva s posebnih računa za financiranje izborne promidžbe izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova izborne promidžbe.

   

Donacije

Donacije ili dobrovoljni prilozi su povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, neovisnoj listi i kandidatima za financiranje izborne promidžbe.

Prikupljanje donacija u novcu za financiranje izborne promidžbe

Za financiranje izborne promidžbe, fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima jednokratno ili više puta za financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor vodeći računa o ograničenju iznosa donacije.

Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun za financiranje izborne promidžbe političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste i kandidata.

Fizičke i pravne osobe koje daju donacije, dužne su političkoj stranci, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste odnosno kandidatima dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili zaposlenicima.

Ugovor o donaciji

Za donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, donator i politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno kandidati, dužni su zaključiti ugovor. Uz ugovor potrebno je priložiti i izjavu donatora da se protiv njega ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili zaposlenicima.

Donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor, politička stranka, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati, dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Neprihvaćanje odnosno odbijanje donacija

Ako političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati ne žele zadržati donaciju koja je uplaćena na njihov poseban račun za financiranje izborne promidžbe, od strane pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, mogu je odbiti na način da iznos takve donacije uplate u državni proračun, najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate takve donacije.

Prikupljanje donacija u nenovčanim oblicima za financiranje izborne promidžbe

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku, osobu ovlaštenu za zastupanje neovisne liste odnosno kandidata.

Obrazac potvrde propisan je Pravilnikom o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja („Narodne novine“, broj 71/19.) i isti se nakon unosa donacija može i ispisati iz informacijskog sustava za nadzor financiranja.

Ukupna dopuštena vrijednost donacija

DONACIJE FIZIČKIH OSOBA

Ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe, za financiranje troškova izborne promidžbe, ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna:

 • pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalne manjine kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 • političkoj stranci koja je temeljem međusobnog sporazuma otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe u ime zajedničke liste, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

U skladu sa člankom 4. Zakona o obrtu, obrtnik je fizička osoba.

DONACIJE PRAVNIH OSOBA

Ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe, za financiranje troškova izborne promidžbe, ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kuna:

 • pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalne manjine kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 • političkoj stranci koja je temeljem međusobnog sporazuma otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe u ime zajedničke liste, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

Vrijednosti donacija koje prelaze dopuštene iznose, političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste odnosno kandidati dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Rok za prikupljanje donacija

Donacije se mogu prikupljati najkasnije do završetka izborne promidžbe.

Evidencije o primitku donacija i izdavanje potvrda o primitku donacija

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe te izdavati potvrde o primitku donacija na način koji pruža dokaz da je potvrda zaista i poslana (npr. putem povratnice, telefax-a, e-maila i sl.), a osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su voditi i evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

Prilikom uplate donacija putem naloga za uplatu političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su dati uputu donatorima da u dijelu „poziv na broj odobrenja“ donatori upišu svoj OIB/ broj putovnice kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama i kako bi mogli ispuniti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe.

Što u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu donacije koje se prime nakon završetka izborne promidžbe i vratiti navedene donacije donatorima u roku od 15 dana od dana primitka.

Ako povrat nije moguć ili je riječ o donaciji iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u korist državnog proračuna (broj računa za uplatu donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Zabrana financiranja

Koji su zabranjeni izvori financiranja?

Zabranjeno se financirati od:

 • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
 • stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
 • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5% udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima više od 5% udjela ili dionica te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (provjeriti na sljedećim web stranicama: Ministarstva državne imovine - Registar državne imovine - http://registar-imovina.gov.hr/, Centra za restrukturiranje i prodaju - http://www.cerp.hr/default.aspx?id=279, sudskog registra Ministarstva pravosuđa - https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1, te putem portala www.fininfo.hr)
 • udruga radnika i poslodavaca
 • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija
 • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili zaposlenicima
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju
 • neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe, odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe
 • trećih osoba (posrednika), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

Što u slučaju primitka donacije iz nedopuštenih izvora?

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dužni su provjeriti dopuštenost svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe.

Svaku nedopuštenu donaciju dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate (broj računa za uplatu nedopuštene donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe i donacija

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidacijskoj listi odnosno kandidatu ne smije prelaziti iznos veći od 1.500.000,00 kuna u jednoj izbornoj jedinici.

Što u slučaju kada je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe propisanog Zakonom o financiranju?

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima-donatorima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe (u roku od 30 dana nakon održanih izbora).

Vođenje poslovnih knjiga

Političke stranke vode poslovne knjige u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi:

 • Knjigu blagajne
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine
 • Knjigu potraživanja i obveza

Knjiga primitaka i izdataka vodi se prema novčanom računovodstvenom načelu, u skladu s propisima kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

   

Dostava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu unosom u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Informacijski sustav za nadzor financiranja

Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojega političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista i kandidati dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Koja su izvješća o izbornoj promidžbi izborni sudionici dužni podnijeti, kada i kako?

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno kandidati dužni su dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja i to:

7 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe Popunjava se jedan obrazac za sve izborne jedinice neovisno o tome u koliko se izbornih jedinica kandidira. U obrazac IZ-D-IP unose se samo donacije od pravnih i fizičkih osoba, a ne vlastita sredstva političke stranke.
 • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)

Za svaku izbornu jedinicu popunjava se u informacijskom sustavu za nadzor financiranja zasebno Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe. Ako je jedna ili više političkih stranaka predložila kandidata u XII. izbornoj jedinici tada je potrebno popuniti Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i za svakog kandidata zasebno. U Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe unose se svi troškovi koji se odnose na aktivnosti izborne promidžbe bez obzira jesu li ti računi plaćeni ili će biti plaćeni u budućnosti.

30 DANA NAKON ODRŽANIH IZBORA

 • Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe.

- Informacijski sustav za nadzor financiranja sam generira jedan Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe za sve izborne jedinice prema unesenim podacima o ostvarenim primicima, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe.

Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)

- Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (jedno izvješće za sve izborne jedinice neovisno o tome u koliko se izbornih jedinica kandidira),

- Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (za svaku izbornu jedinicu zasebno, ako je jedna ili više političkih stranaka predložila kandidata u XII. izbornoj jedinici tada je potrebno dostaviti i za svakog kandidata zasebno izvješće),

- Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (jedno izvješće za sve izborne jedinice neovisno o tome u koliko se izbornih jedinica kandidira. U Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje unose se samo troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje (plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, radijskim i televizijskim programima, elektroničke publikacije i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja u skladu sa Zakonom o medijima („Narodne novine“, broj 59/04., 84/11. i 81/13.).

   

Objava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojoj mrežnoj stranici izvještaje o financiranju izborne promidžbe od prvoga radnog dana od dana njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Objava izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe koja se putem informacijskog sustava za nadzor financiranja dostavljaju u roku od 7 dana prije održavanja izbora, traje do objave financijskog izvješća o financiranju izborne promidžbe. Podatak o adresi fizičke osobe donatora i primatelja se ne objavljuje.

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno kandidati dužni su financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, trajno čuvati u izvorniku.

   

Naknada troškova izborne promidžbe

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:

 • političke stranke i neovisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice
 • političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru
 • kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5 % stanovnika koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15 % važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15 % iznosa naknade koja pripada zastupniku.

Visinu naknade troškova izborne promidžbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u Narodnim novinama.

Rok za isplatu naknade troškova izborne promidžbe

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju, koje se odnose na izbornu promidžbu, odnosno u roku od 75 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Isplata i raspoređivanje naknade troškova izborne promidžbe

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor raspoređuju se političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun političke stranke, neovisne liste odnosno kandidata, otvoren za financiranje izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

U slučaju kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun koji je otvorila jedna od političkih stranaka koje su zajednički predložile listu, raspoređuju se među tim političkim strankama sukladno njihovom sporazumu. Ako sporazum nije zaključen, sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe ostaju političkoj stranci koja je otvorila poseban račun.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste i kandidata za zastupnike pripadnika nacionalne manjine koje predlažu birači ili udruge nacionalnih manjina, raspoređuju se između kandidata na neovisnoj listi i kandidata i njihovih zamjenika sukladno njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.

   

Sankcije

Koje su sankcije propisane za povrede odredbi Zakona o financiranju?

Za povrede odredbi Zakona o financiranju, propisane su:

 1. Administrativne sankcije

  • potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe te kada se za financiranje izborne promidžbe koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i oprema državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, te u slučaju ako se donatorima ne vrati ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ako je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe
  • obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se propisana izvješća u propisanom roku i sadržaju i na propisan način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu.

  Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe traje do urednog ispunjenja propisanih obveza, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa. Ako se obveza ne ispuni u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

 2. Tko donosi odluku o administrativnoj sankciji?

  Državno izborno povjerenstvo donosi odluku o administrativnoj sankciji koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

  Pismena upućena od strane Državnog izbornog povjerenstva na adresu elektroničke pošte, koja se dostavlja uz obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja je Zakonom o financiranju propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

 3. Prekršajne sankcije

  Za povrede odredbi Zakona o financiranju vezano uz financiranje izborne promidžbe, izbornim sudionicima mogu se izreći novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna za političku stranku i od 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna za ovlaštenu osobu za zastupanje neovisne liste i kandidata, ako:

  • ne prijave donaciju za koju nije zaključen ugovor, a čija vrijednost prelazi iznos za koji je potreban zaključiti ugovor i iznos vrijednosti te donacije ne uplate u državni proračun
  • u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe
  • ne vode evidenciju o primitku donacija i ne izdaju potvrde o njihovom primitku te ako osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste i kandidat ne vode evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe
  • ne prijave i/ili ne uplate u državni proračun vrijednost donacije koje prelaze visinu iznosa utvrđenog Zakonom o financiranju
  • ne otvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe ili ga ne otvore u propisanom roku
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, neutrošena sredstva preostala na posebnom računu ne rasporede na propisani način Zakona o financiranju,
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, koje u propisanom roku ne zatvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe sukladno Zakonu o financiranju
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranjeizborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, koje ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu na propisani način i u propisanom roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe
  • neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe ne rasporede na propisan način
  • koriste sredstva izborne promidžbe u nedopuštene svrhe ili koriste sredstva državnog ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prostorije i službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe
  • ne vrate donatorima ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe u propisanom roku i sadržaju i na propisani način
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
  • ne prijave uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznače uplaćena sredstva u državni proračun
  • rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svog djelovanja
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način.

  Državno izborno povjerenstvo će u okviru svog djelokruga obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.

Provjerite svoje znanje