Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič o financiranju referendumskih aktivnosti

   

Uvod

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) utvrđuje se način financiranja referendumskih aktivnosti, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Državno izborno povjerenstvo samostalno (u provedbi nadzora referendumske aktivnosti na državnom referendumu) ili u suradnji s nadležnim povjerenstvima (u provedbi nadzora referendumske aktivnosti na lokalnom referendumu) nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, financijske račune koji se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, prikupljanje donacija i troškove referendumske aktivnosti, izvještavanje o financiranju referendumske aktivnosti te ostale aktivnosti vezane uz financiranje referendumske aktivnosti.

Ovaj vodič napravljen je s ciljem da se sudionicima referendumske aktivnosti pomogne u pripremi svih potrebnih dokumenata i organiziranju transparentne referendumske aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o financiranju i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)

   

Referendumske aktivnosti

Definicija referendumske aktivnosti

Referendumska aktivnost je skup radnji koje poduzimaju članovi organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma (dalje: organizacijski odbor), a koje se odnose na javno predstavljanje i obrazlaganje referendumskog pitanja u svrhu uvjeravanja birača da svojim potpisom podupru potrebu da se zatraži raspisivanje referenduma te, ako je referendum raspisan, da glasuju za njihov prijedlog.

Sudionici referendumske aktivnosti

Sudionici referendumske aktivnosti su članovi organizacijskog odbora.

Predstavnik organizacijskog odbora je član organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma, koji je ovlašten predstavljati organizacijski odbor.

Definicija financiranja

Financiranjem se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja referendumske aktivnosti te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za referendumsku aktivnost, u skladu s Zakonom o financiranju.

Izvori sredstava za financiranje referendumske aktivnosti

Organizacijski odbor može se financirati iz:

 • vlastitih sredstava i
 • donacija.

Vlastita sredstva organizacijskog odbora

Vlastita sredstva organizacijskog odbora su osobna sredstva fizičkih osoba članova organizacijskog odbora.

Vlastitim sredstvima organizacijskog odbora smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti.

Članovi organizacijskog odbora mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti do dana zatvaranja tog računa.

Korištenje sredstava prikupljenih za financiranje referendumske aktivnosti

Sredstva prikupljena za financiranje referendumske aktivnosti mogu se koristiti samo za financiranje referendumske aktivnosti.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za:

 • podmirenje osobnih troškova članova organizacijskog odbora, članova njihovih obitelji i drugih osoba, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja
 • podmirenje drugih troškova koji nisu izravno povezani s referendumskom aktivnošću.
   

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

Što je poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti?

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti je račun građana za posebne namjene (za financiranje referendumske aktivnosti) u izabranoj banci koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija i vlastitih sredstava članova organizacijskog odbora za financiranje referendumske aktivnosti i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti.

Na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti ne smiju se primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova referendumske aktivnosti.

Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti?

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti dužan je otvoriti predstavnik organizacijskog odbora.

Rok za otvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je otvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti najkasnije do početka roka za prikupljanje potpisa birača određenog odlukom da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, a najranije ga može otvoriti šest mjeseci prije roka određenog za prikupljanje potpisa birača, nakon objave navedene odluke.

Rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je dovršiti sve transakcije na posebnom računu i zatvoriti ga:

 • najkasnije u roku od 30 dana nakon održanog referenduma
 • ako referendum nije raspisan, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Ako na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti nakon završetka svih transakcija sukladno Zakonu o financiranju preostanu neutrošena sredstva do dana zatvaranja računa, predstavnik organizacijskog odbora može neutrošena financijska sredstva:

 • donirati za opće društvene potrebe
 • vratiti uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu.

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa te podatke o zatvaranju posebnog računa unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Ovrha sredstava s posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Sredstva s posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova referendumske aktivnosti.

Vođenje poslovnih knjiga

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti voditi:

 • Knjigu blagajne
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Knjigu ulaznih računa
 • Knjigu potraživanja i obveza

Poslovne knjige vode se sukladno propisima za vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija.

LOZINKA ZA ULAZ U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu:

 • pisanu obavijest o otvaranju računa s podacima o tom računu
 • podatke o datumu objave i nazivu dnevnog tiska ili drugih sredstava javnog priopćavanja u kojima je objavljena odluka organizacijskog odbora da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, zajedno s preslikom te odluke.

Državno izborno povjerenstvo po primitku obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Pisana obavijest koja se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

   

Donacije

Donacijama za financiranje referendumske aktivnosti smatraju se uplate kojima fizičke i pravne osobe dobrovoljno daju novac odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate organizacijskom odboru.

Prikupljanje donacija u novcu za financiranje referendumske aktivnosti

Donacije u novcu za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati isključivo na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti.

Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su organizacijskom odboru dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

Ugovor o donaciji

Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, , donator i predstavnik organizacijskog odbora dužni su zaključiti ugovor o donaciji.

Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, , za koje nije zaključen ugovor predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Neprihvaćanje odnosno odbijanje donacija

Ako predstavnik organizacijskog odbora ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na njegov poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

Prikupljanje donacija u nenovčanim oblicima za financiranje referendumske aktivnosti

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na organizacijski odbor.

Ukupna dopuštena vrijednost donacija

DONACIJE FIZIČKIH OSOBA

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni odnosno pojedini lokalni referendum ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura.

U skladu sa člankom 4. Zakona o obrtu, obrtnik je fizička osoba.

DONACIJE PRAVNIH OSOBA

Ukupna vrijednost donacija pravne osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti ne smije prelaziti iznos od:

 • 26.544,56 eura za pojedini državni referendum
 • 3.981,68 eura za pojedini lokalni referendum

Vrijednosti donacija koje prelaze dopuštene iznose, predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Rok za prikupljanje donacija

Donacije za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati od:

 • dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma
 • u slučaju raspisivanja referenduma od dana objave odluke o raspisivanju referenduma u službenom glasilu do dana održavanja referenduma.

Evidencije o primitku donacija i izdavanje potvrda o primitku donacija

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je voditi evidenciju:

 • o primitku donacija
 • uplaćenih vlastitih sredstava te izdavati potvrde o primitku donacija.

Prilikom uplate donacija putem naloga za uplatu predstavnik organizacijskog odbora dužan je dati uputu donatorima da u dijelu „poziv na broj odobrenja“ donatori upišu svoj OIB/ broj putovnice kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama i kako bi mogli ispuniti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti.

Što u slučaju primitka donacija izvan propisanih rokova?

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu donacije koje se prime izvan propisanih rokova, a donacije vratiti donatorima najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije.

Ako povrat nije moguć ili je riječ o donaciji iz nedopuštenog izvora, dužan je u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun (broj računa za uplatu donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Zabrana financiranja

Koji su zabranjeni izvori financiranja?

Zabranjeno se financirati od:

 • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
 • stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
 • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinica samouprave) ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave (provjeriti na sljedećim web stranicama: Ministarstva državne imovine - Registar državne imovine - http://registar-imovina.gov.hr/, Centra za restrukturiranje i prodaju - http://www.cerp.hr/default.aspx?id=279, sudskog registra Ministarstva pravosuđa - https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1, te putem portala www.fininfo.hr)
 • udruga, ako u tu svrhu koriste novčana sredstva iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave
 • zaklada i fundacija
 • vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija
 • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima
 • jedinica samouprave
 • neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe
 • trećih osoba (posrednika), bilo u novcu ili u obliku proizvoda

Što u slučaju primitka donacije iz nedopuštenih izvora?

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je provjeriti dopuštenost svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe.

Svaku nedopuštenu donaciju predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate (broj računa za uplatu nedopuštene donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Ograničenje ukupnog iznosa troškova referendumske aktivnosti i donacija

Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog državnog referenduma ne smije prelaziti iznos od 1.061.782,47 eura.

Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog lokalnog referenduma ne smije prelaziti iznos od:

 • 132.722,81 eura za lokalni referendum u Gradu Zagrebu
 • 79.633,69 eura za lokalni referendum u županiji i velikom gradu
 • 33.180,70 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika
 • 13.272,28 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3001 do 10.000 stanovnika
 • 6.636,14 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 stanovnika.

Što u slučaju kada je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova referendumske aktivnosti veća od dopuštenog iznosa troškova referendumske aktivnosti propisanog Zakonom o financiranju?

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa odnosno:

 • u roku od 30 dana nakon održanog referenduma ili
 • ako referendum nije raspisan, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma
   

Dostava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju referendumske aktivnosti dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu unosom u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojega predstavnik organizacijskog odbora dostavlja nadležnim tijelima financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Koja je financijska izvješća o financiranju referendumske aktivnosti predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti, kada i kako?

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća o financiranju referendumske aktivnosti s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja i to:

15 DANA OD ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA ZA IZJAŠNJAVANJE O POTREBI RASPISIVANJA DRŽAVNOG ODNOSNO LOKALNOG REFERENDUMA

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)

30 DANA NAKON ODRŽANOG REFERENDUMA

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje referendumske aktivnosti te s propisanim sastavnim dijelovima.

Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)

ili

NAJKASNIJE U ROKU OD ŠEST MJESECI OD ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA ZA IZJAŠNJAVANJE O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA - U SLUČAJU KADA REFERENDUM NIJE RASPISAN

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje referendumske aktivnosti te s propisanim sastavnim dijelovima.

Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)
   

Objava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju referendumske aktivnosti objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojoj mrežnoj stranici financijske izvještaje o financiranju referendumske aktivnosti od prvoga radnog dana od dana njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Podatak o adresi fizičke osobe donatora i primatelja se ne objavljuje.

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima trajno se pohranjuje u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno je dostupan na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

Financijske izvještaje o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima predstavnik organizacijskog odbora dužan je trajno čuvati u izvorniku.

   

Sankcije

Koje su sankcije propisane za povrede odredbi Zakona o financiranju?

Za povrede odredbi Zakona o financiranju, propisane su prekršajne sankcije.

Za povrede odredbi Zakona o financiranju vezano uz financiranje referendumskih aktivnosti predstavniku organizacijskog odbora mogu se izreći novčane kazne u iznosu od 265,45 eura do 2.654,46 eura, ako:

 • članovi organizacijskog odbora ne izvijeste Državno izborno povjerenstvo o određivanju predstavnika organizacijskog odbora, u propisanom roku i na propisani način
 • predstavnik organizacijskog odbora koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos utvrđen od 663,61 eura ne prijavi i ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora ne vodi evidenciju o primitku donacija i ne izdaje potvrde o njihovu primitku
 • predstavnik organizacijskog odbora vrijednosti donacija koje prelaze dopuštenu visinu iznosa ne prijavi i ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora donacije primljene izvan rokova utvrđenih Zakonom o financiranju u propisanom roku ne vrati donatorima odnosno ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora ne otvori poseban račun za financiranje referendumskih aktivnosti ili ga ne otvori u propisanom roku
 • predstavnik organizacijskog odbora neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti koristi suprotno članku 74. stavku 2. Zakona o financiranju
 • predstavnik organizacijskog odbora sredstva za financiranje referendumske aktivnosti koristi u nedopuštene svrhe odnosno suprotno članku 75. stavku 1. Zakona o financiranju
 • predstavnik organizacijskog odbora prekorači ukupno dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti
 • predstavnik organizacijskog odbora ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova referendumske aktivnosti ne vrati uplatiocima
 • predstavnik organizacijskog odbora u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumskih aktivnosti te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti
 • predstavnik organizacijskog odbora ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način
 • predstavnik organizacijskog odbora ne prijavi uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznači uplaćena sredstva u državni proračun
 • članovi organizacijskog odbora rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija.

Pismena upućena od strane Državnog izbornog povjerenstva na adresu elektroničke pošte, koja se dostavlja uz obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti, smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja je Zakonom o financiranju propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo će u okviru svog djelokruga obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.

Provjerite svoje znanje