Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič o financiranju referendumskih aktivnosti

 1. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti?

  Bilo koji član organizacijskog odbora, sukladno dogovoru

  Predstavnik organizacijskog odbora

  Glavni član organizacijskog odbora

 2. Koju vrstu računa za financiranje referendumske aktivnosti predstavnik organizacijskog odbora je dužan otvoriti?

  Žiro-račun

  Tekući račun

  Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

 3. Koji je krajnji rok za otvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti?

  Danom donošenja odluke da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Najkasnije do početka roka za prikupljanje potpisa birača određenog odlukom da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Najkasnije do zadnjeg dana roka za prikupljanje potpisa birača određenog odlukom da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

 4. Što je predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 3 dana od otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti:

  Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa s podacima o računu temeljem koje se izdaje lozinka za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja

  Pisanu obavijest s podacima o datumu objave i nazivu dnevnog tiska ili drugih sredstava javnog priopćavanja u kojima je objavljena odluka organizacijskog odbora da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, zajedno s preslikom te odluke temeljem koje se izdaje lozinka za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja

  I jedno i drugo

 5. Koji je rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti u slučaju održavanja referenduma?

  Najkasnije u roku od 15 dana nakon održanog referenduma

  Najkasnije u roku od 30 dana nakon održanog referenduma

  Nije potrebno zatvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

 6. Koji je rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti u slučaju ako referendum nije raspisan?

  Najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Nije potrebno zatvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

 7. Koje poslovne knjige je predstavnik organizacijskog odbora dužan voditi od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti?

  Knjigu prihoda i rashoda, Deviznu blagajnu, Knjigu sitnog inventara, Blagajnički zapisnik

  Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu ulaznih računa, Knjigu potraživanja i obveza, sukladno propisima za vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija

  Nije dužan voditi poslovne knjige

 8. Koji su izvori sredstava za financiranje referendumske aktivnosti?

  Vlastita sredstva organizacijskog odbora

  Donacije

  Sve navedeno

 9. Što su donacije?

  Rad volontera

  Vlastita sredstva

  Uplate kojima fizičke i pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti

 10. Na koji način se prikupljaju donacije u novcu za financiranje referendumske aktivnosti?

  Na privatan račun predstavnika organizacijskog odbora

  U gotovini

  Na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

 11. Je li predstavnik organizacijskog odbora dužan izdati potvrdu o primljenoj donaciji?

  Da

  Ne

  Može i ne mora

 12. Što su fizičke ili pravne osobe (donatori) dužni dostaviti organizacijskom odboru uz svaku uplaćenu donaciju?

  Zapisnik o uplaćenoj donaciji

  Potvrdu o uplati

  Izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima

 13. Je li predstavnik organizacijskog odbora dužan zaključiti ugovor o donaciji sa donatorom?

  Da, za svaku donaciju

  Da, ako vrijednost donacije prelazi 5.000,00 kuna

  Ne

 14. Tko ne može donirati organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti?

  Pravne osobe

  Fizičke osobe

  Strane fizičke osobe, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima

 15. Što je predstavnik organizacijskog odbora dužan učiniti u slučaju primitka donacija iz nedopuštenih izvora?

  Vratiti donaciju donatoru u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna u roku od 15 dana od dana primljene uplate

 16. Što je predstavnik organizacijskog odbora dužan učiniti u slučaju primitka donacija izvan propisanih rokova?

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Ministarstvu financija i Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i donirati u humanitarne svrhe u roku od 15 dana od dana primitka donacije

 17. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni referendum?

  100.000,00 kuna

  200.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 18. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni odnosno pojedini lokalni referendum?

  200.000,00 kuna

  100.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 19. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija obrtnika organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni odnosno pojedini lokalni referendum?

  200.000,00 kuna

  100.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 20. Koliki je ukupan dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog državnog referenduma?

  8.000.000,00 kuna

  5.000.000,00 kuna

  3.500.000,00 kuna

 21. Kome i na koji način je predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti izvješća o financiranju referendumske aktivnosti?

  Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja

  Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju putem preporučene pošiljke

  Ministarstvu financija putem elektroničke pošte

 22. Koja je izvješća o financiranju referendumske aktivnosti predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja 15 dana od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi raspisivanja državnog odnosno lokalnog referenduma?

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti

  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti i izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti

  Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti sa sastavnim dijelovima

 23. Koji su sastavni dijelovi financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti?

  Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti, izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti, potvrde o primljenim donacijama i izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti

  Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti, izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti

 24. Kada je predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti sa sastavnim dijelovima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u slučaju održavanja referenduma?

  45 dana nakon održanog referenduma

  30 dana nakon održanog referenduma

  15 dana nakon održanog referenduma

 25. Kada je predstavnik organizacijskog odbora dužan dostaviti financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti sa sastavnim dijelovima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u slučaju kada referendum nije raspisan?

  Najkasnije u roku od pet mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

  Nije potrebno dostaviti financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti

 26. Gdje se objavljuju izvješća o financiranju referendumske aktivnosti?

  Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva

  U dnevnom tisku

  Na mrežnoj stranici organizacijskog odbora

 27. Koje vrste sankcija postoje za povrede odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma vezano uz financiranje referendumskih aktivnosti?

  Administrativne sankcije

  Prekršajne sankcije

  Kaznenopravne sankcije

Rezultat
Rezultat
Rezultat
Zatvori