Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič za financiranje izborne promidžbe na predsjedničkim izborima

   

Uvod

Izborni sudionici na izborima za predsjednika Republike Hrvatske dužni su financiranje izborne promidžbe voditi u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., dalje: Zakon o financiranju).

Tijelo nadležno za provedbu nadzora financiranja i pravilnosti izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo).

Državno izborno povjerenstvo, nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe kandidata.

Ovaj vodič napravljen je s ciljem da se izbornim sudionicima pomogne u pripremi svih potrebnih dokumenata i organiziranju transparentne izborne promidžbe, u skladu s odredbama Zakona o financiranju i Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14).

   

Izborna promidžba

Definicija izborne promidžbe

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih.

Sudionici izborne promidžbe

Sudionici izborne promidžbe su kandidati za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: kandidati).

Trajanje izborne promidžbe

Izborna promidžba počinje danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Definicija financiranja

Financiranjem se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom o financiranju.

Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe

Kandidati mogu financirati izbornu promidžbu iz:

 • vlastitih sredstava
 • sredstva političke stranke koja je predložila kandidata
 • donacija

Vlastita sredstva kandidata

Vlastita sredstva kandidata su osobna sredstva fizičkih osoba kandidata.

Vlastita sredstva koja kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Vlastitim sredstvima kandidata smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Kandidati mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja tog računa.

Sredstva političke stranke koja je predložila kandidata

Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata za financiranje izborne promidžbe.

Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata za financiranje izborne promidžbe, kao i na donacije u obliku proizvoda i usluga koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata ne odnose se odredbe Zakona o financiranju o ograničenju iznosa donacije, ograničenju roka prikupljanja donacija te o zabrani financiranja od političkih stranaka kao neprofitnih organizacija.

Korištenje sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za podmirenje troškova izborne promidžbe.

Troškovima izborne promidžbe smatraju se troškovi koji su nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju, kao i ostali troškovi koji su izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, do dana zatvaranja navedenog posebnog računa.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za:

 • podmirenje osobnih troškova kandidata, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji, te za
 • podmirenje drugih troškova koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je:

 • koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, koriste u obavljanju svojih dužnosti
 • koristiti uredske prostorije, službena vozila i uredsku opremu državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.
   

Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe

Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe?

Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe dužni su otvoriti:

KANDIDATI (poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe otvara se na ime i prezime kandidata)

Kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi:

 • Knjigu blagajne
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine
 • Knjigu potraživanja i obveza

Knjiga primitaka i izdataka vodi se prema novčanom računovodstvenom načelu, u skladu s propisima kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Što je poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe?

Poseban račun otvoren od strane kandidata je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija za financiranje izborne promidžbe i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje izborne promidžbe.

Na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ne smiju se primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

Rok za otvaranje posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe

Kandidati su dužni otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti 6 mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ako održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Lozinka za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja

Kandidati odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su u roku od 3 dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe dostaviti pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu Državnom izbornom povjerenstvu, koje im po primitku obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Pisana obavijest koja se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe

Kandidati su dužni dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe (krajnji rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe je 135 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora).

Kandidati su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe:

 • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa
 • unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja podatke o zatvaranju posebnog računa.

Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature

U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužne su:

 • neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, vratiti uplatiocima, razmjerno uplaćenom iznosu ili donirati za opće društvene potrebe
 • zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske
 • sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te isti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske
 • u roku od 8 dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa.

Ovrha sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Sredstva s posebnih računa za financiranje izborne promidžbe izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova izborne promidžbe.

   

Donacije

Donacije ili dobrovoljni prilozi su povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, kandidatima za financiranje izborne promidžbe.

Prikupljanje donacija u novcu za financiranje izborne promidžbe

Za financiranje izborne promidžbe, fizičke i pravne osobe mogu davati donacije kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun za financiranje izborne promidžbe kandidata.

Fizičke i pravne osobe koje daju donacije, dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave ili zaposlenicima.

Ugovor o donaciji

Za donacije čija je vrijednost veća od 5.000 kuna, davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor. Uz ugovor potrebno je priložiti i izjavu donatora da se protiv njega ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave ili zaposlenicima.

Donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor, kandidati su dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Ako kandidati ne žele zadržati donaciju koja je uplaćena na njihov poseban račun za financiranje izborne promidžbe, od strane pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, mogu je odbiti na način da iznos takve donacije uplate u državni proračun, najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate takve donacije.

Prikupljanje donacija u nenovčanim oblicima za financiranje izborne promidžbe

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na kandidata.

U skladu sa Zakonom o financiranju, pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.

Ukupna dopuštena vrijednost donacija

 1. DONACIJE FIZIČKIH OSOBA

  Ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe, za financiranje troškova izborne promidžbe, ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna:

  • pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 2. U skladu sa člankom 4. Zakona o obrtu, obrtnik je fizička osoba.

 3. DONACIJE PRAVNIH OSOBA

  Ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe, za financiranje troškova izborne promidžbe, ne smije prelaziti iznos od 200.000 kuna:

  • pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

Vrijednosti donacija koje prelaze dopuštene iznose, kandidati su dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Rok za prikupljanje donacija

Donacije se mogu prikupljati najkasnije do završetka izborne promidžbe.

Evidencije o primitku donacija i izdavanje potvrda o primitku donacija

Kandidati su dužni voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe te izdavati potvrde o primitku donacija na način koji pruža dokaz da je potvrda zaista i poslana (npr. putem povratnice, telefax-a, e-maila i sl.), te voditi i evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

Prilikom uplate donacija putem naloga za uplatu kandidati su dužni dati uputu donatorima da u dijelu „poziv na broj odobrenja“ donatori upišu svoj OIB/ broj putovnice kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama i kako bi mogli ispuniti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe.

Što u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

Kandidati su dužni odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu donacije koje se prime nakon završetka izborne promidžbe i vratiti navedene donacije donatorima u roku od 15 dana od dana primitka.

Ako povrat nije moguć ili je riječ o donaciji iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u korist državnog proračuna (broj računa za uplatu donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Zabrana financiranja

Koji su zabranjeni izvori financiranja?

Zabranjeno se financirati od:

 • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
 • stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
 • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5% udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima više od 5% udjela ili dionica te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice samouprave (provjeriti na sljedećim web stranicama: Ministarstva državne imovine - Registar državne imovine - http://registar-imovina.gov.hr/, Centra za restrukturiranje i prodaju - http://www.cerp.hr/default.aspx?id=279, sudskog registra Ministarstva pravosuđa - https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1, te putem portala www.fininfo.hr)
 • udruga radnika i poslodavaca
 • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija
 • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju
 • neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe, odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe
 • trećih osoba (posrednika), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

Što u slučaju primitka donacije iz nedopuštenih izvora?

Kandidati su dužni provjeriti dopuštenost svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe.

Svaku nedopuštenu donaciju dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate (broj računa za uplatu nedopuštene donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe i donacija

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu ne smije prelaziti iznos veći od 8.000.000,00 kuna.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu u drugom krugu izbora može se povećati ukupno najviše do 20% od ukupnog propisanog iznosa za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.

Što u slučaju kada je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe propisanog Zakonom o financiranju?

Kandidati su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima-donatorima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe (u roku od 30 dana nakon održanih izbora).

   

Dostava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu unosom u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Informacijski sustav za nadzor financiranja

Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojega kandidati dostavljaju nadležnim tijelima financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Koja su izvješća o izbornoj promidžbi izborni sudionici dužni podnijeti, kada i kako?

Kandidati su dužni dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja i to:

7 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA

 1. Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 2. Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 3. Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)

30 DANA NAKON ODRŽANIH IZBORA

 1. Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe.
 2. Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:

 3. Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 4. Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 5. Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.)
   

Objava izvješća

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojoj mrežnoj stranici izvještaje o financiranju izborne promidžbe od prvoga radnog dana od dana njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Objava izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe koja se putem informacijskog sustava za nadzor financiranja dostavljaju u roku od 7 dana prije održavanja izbora, traje do objave financijskog izvješća o financiranju izborne promidžbe. Podatak o adresi fizičke osobe donatora i primatelja se ne objavljuje.

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

Kandidati su dužni financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, trajno čuvati u izvorniku.

   

Naknada troškova izborne promidžbe

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:

 • kandidati koji na izborima za predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 10% važećih glasova birača.

Visinu naknade troškova izborne promidžbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u Narodnim novinama.

Rok za isplatu naknade troškova izborne promidžbe

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju, koje se odnose na izbornu promidžbu, odnosno u roku od 75 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Isplata i raspoređivanje naknade troškova izborne promidžbe

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe raspoređuju se kandidatima, razmjerno dobivenim glasovima prema konačnim rezultatima izbora.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun kandidata otvoren za financiranje izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti kandidatima u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

   

Sankcije

Koje su sankcije propisane za povrede odredbi Zakona o financiranju?

Za povrede odredbi Zakona o financiranju, propisane su:

 1. Administrativne sankcije

  • potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe te kada se za financiranje izborne promidžbe koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i oprema državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, te u slučaju ako se donatorima ne vrati ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ako je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe
  • obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe, , izreći će se u slučaju kada se propisana izvješća u propisanom roku i sadržaju i na propisan način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu.

  Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe traje do urednog ispunjenja propisanih obveza, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa. Ako se obveza ne ispuni u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

 2. Tko donosi odluku o administrativnoj sankciji?

  Državno izborno povjerenstvo donosi odluku o administrativnoj sankciji koja se objavljuje mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

  Pismena upućena od strane Državnog izbornog povjerenstva na adresu elektroničke pošte, koja se dostavlja uz obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe, smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja Zakonom o financiranju propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

 3. Prekršajne sankcije

  Za povrede odredbi Zakona o financiranju vezano uz financiranje izborne promidžbe, izbornim sudionicima mogu se izreći novčane kazne u iznosu od 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna, ako:

  • ne prijave donaciju za koju nije zaključen ugovor, a čija vrijednost prelazi iznos za koji je potreban zaključiti ugovor i iznos vrijednosti te donacije ne uplate u državni proračun
  • u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe
  • ne vode evidenciju o primitku donacija i ne izdaju potvrde o njihovom primitku te ne vode evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe
  • ne prijave i/ili ne uplate u državni proračun vrijednost donacije koje prelaze visinu iznosa utvrđenog Zakonom o financiranju
  • ne otvore poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ili ga ne otvore u propisanom roku
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidatura nedopuštena, neutrošena sredstva preostala na posebnom računu ne rasporede na propisani način Zakona o financiranju,
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidatura nedopuštena, koje u propisanom roku ne zatvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe sukladno Zakonu o financiranju
  • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidatura nedopuštena, koje ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu na propisani način i u propisanom roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe
  • neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe ne rasporede na propisan način
  • koriste sredstva izborne promidžbe u nedopuštene svrhe ili koriste sredstva državnog ili proračuna jedinica samouprave, prostorije i službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe
  • ne vrate donatorima ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe u propisanom roku i sadržaju i na propisani način
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
  • ne prijave uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznače uplaćena sredstva u državni proračun
  • rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svog djelovanja
  • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način

  Državno izborno povjerenstvo će u okviru svog djelokruga obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.

Provjerite svoje znanje