AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE


  Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom Republike Hrvatske (državni referendum) i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (lokalni referendum).

  Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti te lokalne i područne (regionalne) samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana.

  Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.

  Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga. Hrvatski sabor će raspisati referendum ako to zatraži 10 posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

  Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava Republike Hrvatske ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske.

  Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama.

  Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može, pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  raspisati referendum o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke.

  Na referendumu birači glasuju ZA ili PROTIV prijedloga, a kad se odlučuje o jednom između više prijedloga, birači na glasačkom listiću zaokružuju redni broj prijedloga za koji glasuju.

  Da bi referendum bio pravovaljan potrebno je da mu pristupi većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave  u kojoj je raspisan referendum. Odluka je donesena ako se za nju izjasnila većina birača koji su pristupili referendumu. Odluka donesena na referendumu je obvezatna, što znači obvezu za tijela vlasti da je provedu.

  Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj  najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.

  Pravo sudjelovanja na lokalnom referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan.

  Referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju propisani su Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske prestala je vrijediti odredba članka 13. Zakona o referendumu koja je propisivala nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva u provođenju referenduma.

  Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/06) ukinuta je odredba članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na članak 8.h Zakona. Tim je člankom bila propisana ovlast Ustavnog suda Republike Hrvatske da ocjenjuje suglasnost referendumskog pitanja sa zakonom, što je bilo u suprotnosti s odredbom članka 86. stavka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske.

  Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 69/07) ukinut je i članak 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Narodne novine, broj 92/01) u dijelu koji glasi: „koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.“ Slijedom navedene odluke Ustavnog suda, pravo sudjelovanja na državnom referendumu treba omogućiti svim hrvatskim državljanima bez obzira gdje imaju prebivalište, a imajući u vidu da Ustav izjednačuje, kada je riječ o ostvarivanju prava na izbor predstavnika (zastupnika u Hrvatski sabor i predsjednika Republike), uvjete za stjecanje i korištenje biračkog prava s uvjetima za stjecanje prava sudjelovanja na državnom referendumu.

   

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA