Propisi o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

  • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj 29/19)
  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14)
  • Zakon o političkim strankama (Narodne novine, broj 76/93, 111/96, 164/98,  36/01, 28/06 i 1/07 – v. čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata – prestale važiti odredbe glave III. Zakona o političkim strankama)
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine, broj 50/11, 93/11 i 55/13)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine, broj 90/13 i 96/13)