Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija podnosi se usmenim ili pisanim putem.
 
Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik petkom od 9 do 11 sati u pisarnici Povjerenstva, Visoka 15, Zagreb
 
Pisani zahtjev podnosi se na: 
 • adresu: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: dip@izbori.hr
 • telefonom na broj: + 385 (0) 1 / 4569 – 712
 • telefaksom na broj: + 385 (0) 1 / 6303 - 509
 
1.  Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama 

Zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
 
Zahtjevom za pristup informaciji ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta,  objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanja obveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
 
Ukoliko se radi o nepotpunom ili nerazumljivom zahtjevu, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo) će, bez odgode, pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, a ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojoj se informaciji radi, Državno izborno povjerenstvo će zahtjev odbaciti rješenjem.
 
Ako Državno izborno povjerenstvo ne posjeduje informaciju, ali ima saznanja o tijelu koji posjeduje traženu informaciju, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti traženi zahtjev tome tijelu o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. 
 
Državno izborno povjerenstvo ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji su nastali pružanjem informacije i naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
2.   Zahtjev za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija 

Zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)
 
Ukoliko Državno izborno povjerenstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za omogućavanje ponovne uporabe informacija, o tome ne donosi rješenje. Također može odrediti i uvjete za ponovnu uporabu informacija.
 
Državno izborno povjerenstvo može podnositelju zahtjeva naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacije nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije. 
 
Podnositelj zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu može protiv rješenja o odbijanju zahtjeva izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 
 
Obrasci