Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič za redovito godišnje financiranje

VODIČ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika

Uvod

Ovaj vodič je namijenjen političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima, a odnosi se na redovito godišnje financiranje njihovih političkih aktivnosti.

Vodič daje pregled osnovnih obveza u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te o najčešće postavljanim pitanjima s kojima se Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Državno izborno povjerenstvo) susreće pri provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti.

Državno izborno povjerenstvo nadzire političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike prikupljanjem, objavljivanjem i kontrolom pravodobne i cjelovite dostave godišnjih financijskih izvještaja i drugih izvješća te nadzire zakonitost njihova financiranja.

Redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze političkih stranaka u vezi s redovitim godišnjim financiranjem?
 2. Osnovne obveze političkih stranaka u vezi s redovitim godišnjim financiranjem su:

  • vođenje financijskog poslovanja i računovodstva u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini
  • vođenje Knjige blagajne, Knjige primitaka i izdataka, Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Popisa dugotrajne nefinancijske imovine i Knjige potraživanja i obveza primjenom novčanog računovodstvenog načela (političke stranke koje imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva)
  • sastavljanje i dostava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine
  • dostava izvješća o donacijama koje su primile u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primile donacije, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine
  • dostava adrese elektroničke pošte na koju će se zaprimati pismena u postupku nadzora financijskog poslovanja i financijskih izvještaja.

   

 3. Koji su izvori financiranja političkih stranaka?
 4. Političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, članarine odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala,
  • iz sredstava državnog proračuna - političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru odnosno iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinica samouprave) - političke stranke koje imaju članove u predstavničkim tijelima jedinica samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o financiranju.

   

 5. Tko može donirati političkim strankama?
 6. Političkim strankama MOGU davati donacije:

  • fizičke i pravne osobe jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

  Političkim strankama NE MOGU davati donacije:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe
  • strane fizičke osobe, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javne i druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
  • udruge radnika i poslodavaca
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • vjerske zajednice, humanitarne i druge neprofitne udruge i organizacije fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima
  • jedinice samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora politička stranka dužna je odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 7. Postoji li ograničenje iznosa donacija političkim strankama?
 8. Fizičke i pravne osobe mogu donirati političkim strankama jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 26.544,56 eura u kalendarskoj godini.

  Političke stranke su vrijednosti donacija koje prelaze navedene iznose dužne prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku.

  Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

  Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. Navedena izjava prilaže se ugovoru.

  Ako politička stranka ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na središnji račun političke stranke od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

  Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, za koje nije zaključen ugovor, politička stranka dužna je prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 9. Kada i na koji način su političke stranke dužne dostaviti i objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primile donacije?
 10. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su političke stranke primile u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja i koje su dužne najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije (Obrazac IZ-D).

  Političke stranke koje u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primile donacije dužne su do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nisu primile donacije.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe se ne objavljuju.

  Objava polugodišnjeg izvješća traje do objave godišnjeg financijskog izvještaja za kalendarsku godinu na koju se odnosi polugodišnje izvješće o donacijama.

   

 11. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 12. Političke stranke dužne su sastaviti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

  Političke stranke dužne su uz godišnji financijski izvještaj priložiti:

  • godišnji program rada
  • financijski plan i
  • izvješće o donacijama (Obrazac IZ-D) primljenim tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumom uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

   

 13. Kada i na koji način su političke stranke dužne dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 14. Političke stranke dužne su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj zajedno s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je osigurati objavu godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka zajedno s propisanim prilozima na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

  Političke stranke dužne su godišnje financijske izvještaje s propisanim prilozima trajno čuvati u izvorniku.

   

 15. Koje su obveze političke stranke koja prestane postojati tijekom kalendarske godine?
 16. Politička stranka koja prestane postojati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka i brisana je iz Registra političkih stranaka, dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju iz Registra.

  Politička stranka kod koje je došlo do statusnih promjena dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene na način koji je prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija propisan kod statusnih promjena neprofitnih organizacija i dostaviti ih Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od datuma nastanka statusne promjene.

  Godišnji financijski izvještaj u navedenim slučajevima potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje političke stranke do dana koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka odnosno datumu statusne promjene.

   

 17. Koje sankcije su predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 18. Administrativne sankcije

  Isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave, privremeno se obustavlja političkoj stranci koja:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave političkoj stranci donosi Državno izborno povjerenstvo.

  Privremena obustava traje do urednog izvršenja obveze, a najduže do kraja proračunske godine u kojoj su politička stranka dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, političkim strankama se mogu izreći novčane kazne u visini od 1.327,23 do 13.272,28 eura.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze nezavisnih zastupnika u vezi s redovitim godišnjim financiranjem?
 2. Osnovne obveze nezavisnih zastupnika u vezi s redovitim godišnjim financiranjem su:

  • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti, najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata
  • dostava pisane obavijesti o otvaranju posebnog računa, koja mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja
  • vođenje financijskog poslovanja i računovodstva u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini
  • vođenje Knjige blagajne, Knjige primitaka i izdataka, Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Popisa dugotrajne nefinancijske imovine i Knjige potraživanja i obveza primjenom novčanog računovodstvenog načela (nezavisni zastupnici koji imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva)
  • sastavljanje i dostava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
  • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine
  • dostava izvješća o donacijama koje su primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine
  • dostava potvrde banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje i unos podataka o zatvaranju računa u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa.

   

 3. Koji su izvori financiranja nezavisnih zastupnika?
 4. Neovisni zastupnici mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala i iz drugih zakonom dopuštenih izvora
  • iz sredstava državnog proračuna, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o financiranju.

   

 5. Jesu li nezavisni zastupnici dužni otvoriti poseban račun za redovito financiranje?
 6. Nezavisni zastupnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata.

  Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa, s podacima o tom računu, nezavisni zastupnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora te Državnom izbornom povjerenstvu.

  Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

  Poseban račun:

  • NAMIJENJEN JE ZA uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje;
  • NIJE NAMIJENJEN ZA primitak drugih uplata koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama. Sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada, te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika.

  Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obvezom iz obavljanja političke djelatnosti.

  Poseban račun za redovito godišnje financiranje nisu dužni otvoriti nezavisni zastupnici koji su se odrekli prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna te svoju političku aktivnost ne financiraju ni iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

  Nezavisni zastupnici koji su nakon isteka mandata ponovno izabrani nisu dužni otvoriti novi poseban račun za redovito godišnje financiranje u novom mandatu, već u novom mandatu koriste isti poseban račun koji su koristili u prethodnom mandatu.

   

 7. Mogu li se nezavisni zastupnici odreći prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna?
 8. Nezavisni zastupnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna pisanom izjavom koja se dostavlja Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.

  Pisana izjava dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Nezavisni zastupnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje, a koji je otvorio poseban račun za redovito godišnje financiranje i koji ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora, dužan je u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti te preostala sredstva odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan Zakonom o financiranju.

  Nezavisni zastupnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje nema pravo na financiranje iz proračuna do isteka proračunske godine u kojoj je izjavu podnio i za tu proračunsku godinu ne može je povući, a financijska sredstva koja pripadaju tom nezavisnom zastupniku za tu proračunsku godinu ostaju u državnom proračunu.

  U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran, izjava o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje nezavisnog zastupnika ne obvezuje njegova zamjenika.

   

 9. Kome pripadaju sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna ako nezavisni zastupnik postane član političke stranke?
 10. Ako nezavisni zastupnik postane član političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna za tog zastupnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

  Nezavisni zastupnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke o tome pisano izvijestiti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

  U tom je slučaju nezavisni zastupnik dužan u roku od 60 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke zatvoriti poseban račun, a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član.

  Ako se nezavisni zastupnik prije stupanja u članstvo političke stranke odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, političkoj stranci čiji je on postao član neće se isplatiti sredstva za tog nezavisnog zastupnika u proračunskoj godini u kojoj navedeni nezavisni zastupnik nema pravo na financiranje iz proračuna.

   

 11. Tko može donirati nezavisnim zastupnicima?
 12. Nezavisnim zastupnicima MOGU davati donacije:

  • fizičke i pravne osobe jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

  Nezavisnim zastupnicima NE MOGU davati donacije:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe
  • strane fizičke osobe, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javne i druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
  • udruge radnika i poslodavaca
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • vjerske zajednice, humanitarne i druge neprofitne udruge i organizacije fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima
  • jedinice samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora nezavisni zastupnik dužan je odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 13. Postoji li ograničenje iznosa donacija nezavisnim zastupnicima?
 14. Fizičke i pravne osobe mogu donirati nezavisnim zastupnicima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun nezavisnog zastupnika.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednom nezavisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednom nezavisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 13.272,28 eura u kalendarskoj godini.

  Nezavisni zastupnici su vrijednost donacija koje prelaze navedene iznose dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku odnosno na nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika.

  Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

  Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu. Navedena izjava prilaže se ugovoru.

  Ako nezavisni zastupnik ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na njegov poseban račun od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

  Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, za koje nije zaključen ugovor, nezavisni zastupnik dužan je prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 15. Kada i na koji način su nezavisni zastupnici dužni dostaviti i objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primili donacije?
 16. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su nezavisni zastupnici primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja i koje su dužni najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije (Obrazac IZ-D).

  Nezavisni zastupnici koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije dužni su do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe se ne objavljuju.

  Objava polugodišnjeg izvješća traje do objave godišnjeg financijskog izvještaja za kalendarsku godinu na koju se odnosi polugodišnje izvješće o donacijama.

   

 17. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 18. Nezavisni zastupnici dužni su sastaviti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

  Nezavisni zastupnici dužni su uz godišnji financijski izvještaj priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama (Obrazac IZ-D) primljenim tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumom uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

   

 19. Kada i na koji način su nezavisni zastupnici dužni dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 20. Nezavisni zastupnici dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj zajedno s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je osigurati objavu godišnjih financijskih izvještaja nezavisnih zastupnika zajedno s propisanim prilozima na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

  Nezavisni zastupnici dužni su godišnje financijske izvještaje s propisanim prilozima trajno čuvati u izvorniku.

   

 21. Koje su obveze nezavisnih zastupnika po isteku ili prestanku mandata?
 22. Nezavisni zastupnici koji nakon isteka mandata nisu ponovo izabrani ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani
  • sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje
  • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje u roku od osam dana od njegova zatvaranja
  • podatke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od osam dana od njegova zatvaranja
  • vratiti u državni proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna za redovito financiranje
  • vratiti u državni proračun novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna za redovito financiranje ili navedenu imovinu vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske
  • vratiti donatorima neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani ili donirati za opće društvene potrebe.

  Nezavisni zastupnici koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna, nezavisni zastupnici koji su postali članovi političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru, kao i nezavisni zastupnici koji su zatvorili poseban račun u slučaju mirovanja mandata, dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

   

 23. Koje su sankcije predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 24. Administrativne sankcije

  Isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, privremeno se obustavlja nezavisnom zastupniku koji:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna nezavisnom zastupniku donosi Državno izborno povjerenstvo.

  Privremena obustava traje do urednog izvršenja obveze, a najduže do kraja proračunske godine u kojoj je nezavisni zastupnik dužan dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, nezavisnim zastupnicima se mogu izreći novčane kazne u visini od 265,45 do 2.654,46 eura.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Redovito godišnje financiranje nezavisnih vijećnika

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze nezavisnih vijećnika u vezi s redovitim godišnjim financiranjem?
 2. Osnovne obveze nezavisnih vijećnika u vezi s redovitim godišnjim financiranjem su:

  • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti, najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata
  • dostava pisane obavijesti o otvaranju posebnog računa, koja mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja
  • vođenje financijskog poslovanja i računovodstva u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini
  • vođenje Knjige blagajne, Knjige primitaka i izdataka, Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Popisa dugotrajne nefinancijske imovine i Knjige potraživanja i obveza primjenom novčanog računovodstvenog načela (nezavisni vijećnici koji imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva)
  • sastavljanje i dostava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
  • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine
  • dostava izvješća o donacijama koje su primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine
  • dostava potvrde banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje i unos podataka o zatvaranju računa u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa.

   

 3. Koji su izvori financiranja nezavisnih vijećnika?
 4. Nezavisni vijećnici mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala i iz drugih zakonom dopuštenih izvora
  • iz sredstava proračuna jedinice samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o financiranju.

   

 5. Jesu li nezavisni vijećnici dužni otvoriti poseban račun za redovito financiranje?
 6. Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata.

  Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa, s podacima o tom računu, nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu.

  Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

  Poseban račun:

  • NAMIJENJEN JE ZA uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje;
  • NIJE NAMIJENJEN ZA primitak drugih uplata koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama. Sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada, te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika.

  Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obvezom iz obavljanja političke djelatnosti.

  Poseban račun za redovito godišnje financiranje nisu dužni otvoriti nezavisni vijećnici koji su se odrekli prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna te svoju političku aktivnost ne financiraju ni iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

  Nezavisni vijećnici koji su nakon isteka mandata ponovno izabrani nisu dužni otvoriti novi poseban račun za redovito godišnje financiranje u novom mandatu, već u novom mandatu koriste isti poseban račun koji su koristili u prethodnom mandatu.

   

 7. Mogu li se nezavisni vijećnici odreći prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna?
 8. Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna pisanom izjavom koja se dostavlja predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.

  Pisana izjava dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje, a koji je otvorio poseban račun za redovito godišnje financiranje i koji ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora, dužan je u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti te preostala sredstva odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan Zakonom o financiranju.

  Nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje nema pravo na financiranje iz proračuna do isteka proračunske godine u kojoj je izjavu podnio i za tu proračunsku godinu ne može je povući, a financijska sredstva koja pripadaju tom nezavisnom vijećniku za tu proračunsku godinu ostaju u državnom proračunu.

  U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran, izjava o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje nezavisnog vijećnika ne obvezuje njegova zamjenika.

   

 9. Kome pripadaju sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke?
 10. Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

  Nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke o tome pisano izvijestiti predstavničko tijelo jedinice samouprave. U tom je slučaju nezavisni vijećnik dužan u roku od 60 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke zatvoriti poseban račun, a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član.

  Ako se nezavisni vijećnik prije stupanja u članstvo političke stranke odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, političkoj stranci čiji je on postao član neće se isplatiti sredstva za tog nezavisnog vijećnika u proračunskoj godini u kojoj navedeni nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz proračuna.

   

 11. Tko može donirati nezavisnim vijećnicima?
 12. Nezavisnim vijećnicima MOGU davati donacije

  • fizičke i pravne osobe jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

  Nezavisnim vijećnicima NE MOGU davati donacije:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe
  • strane fizičke osobe, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javne i druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
  • udruge radnika i poslodavaca
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • vjerske zajednice, humanitarne i druge neprofitne udruge i organizacije fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima
  • jedinice samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora nezavisni vijećnik dužan je odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 13. Postoji li ograničenje iznosa donacija nezavisnim vijećnicima?
 14. Fizičke i pravne osobe mogu donirati nezavisnim zastupnicima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun nezavisnog zastupnika.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednom nezavisnom vijećniku ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednom nezavisnom vijećniku ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura u kalendarskoj godini.

  Nezavisni vijećnici dužni su vrijednost donacija koje prelaze navedene iznose prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku odnosno na nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika.

  Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

  Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu. Navedena izjava prilaže se ugovoru.

  Ako nezavisni vijećnik ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na njegov poseban račun od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

  Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura, za koje nije zaključen ugovor, nezavisni vijećnik dužan je prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

   

 15. Kada i na koji način su nezavisni vijećnici dužni dostaviti i objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primili donacije?
 16. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su nezavisni vijećnici primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja i koje su dužni najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije (Obrazac IZ-D).

  Nezavisni vijećnici koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije dužni su do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe se ne objavljuju.

  Objava polugodišnjeg izvješća traje do objave godišnjeg financijskog izvještaja za kalendarsku godinu na koju se odnosi polugodišnje izvješće o donacijama.

   

 17. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 18. Nezavisni vijećnici dužni su sastaviti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

  Nezavisni vijećnici dužni su uz godišnji financijski izvještaj priložiti:

  • godišnji program rada
  • financijski plan
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama (Obrazac IZ-D) primljenim tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumom uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

   

 19. Kada i na koji način su nezavisni vijećnici dužni dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 20. Nezavisni vijećnici dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj zajedno s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

  Državno izborno povjerenstvo dužno je osigurati objavu godišnjih financijskih izvještaja nezavisnih vijećnika zajedno s propisanim prilozima na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

  Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

  Nezavisni vijećnici dužni su godišnje financijske izvještaje s propisanim prilozima trajno čuvati u izvorniku.

   

 21. Koje su obveze nezavisnih vijećnika po isteku ili prestanku mandata?
 22. Nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovo izabrani ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani
  • sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje
  • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje u roku od osam dana od njegova zatvaranja
  • podatke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od osam dana od njegova zatvaranja
  • vratiti u proračun jedinice samouprave neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna jedinice samouprave za redovito financiranje
  • vratiti u proračun jedinice samouprave novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz proračuna jedinice samouprave za redovito financiranje ili navedenu imovinu vratiti na raspolaganje jedinici samouprave
  • vratiti donatorima neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani ili donirati za opće društvene potrebe.

  Nezavisni vijećnici koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna, nezavisni vijećnici koji su postali članovi političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, kao i nezavisni vijećnici koji su zatvorili poseban račun u slučaju mirovanja mandata, dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

   

 23. Koje su sankcije predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 24. Administrativne sankcije

  Isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice samouprave, privremeno se obustavlja nezavisnom vijećniku koji:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna nezavisnom vijećniku donosi Državno izborno povjerenstvo.

  Privremena obustava traje do urednog izvršenja obveze, a najduže do kraja proračunske godine u kojoj je nezavisni vijećnik dužan dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, nezavisnim vijećnicima mogu se izreći novčane kazne u visini od 265,45 do 2.654,46 eura.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.