Vodič za redovito godišnje financiranje

VODIČ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
Političkih stranaka, neovisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača

Uvod

 

Ova brošura je namijenjena političkim strankama, neovisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača, a odnosi se na redovito godišnje financiranje, te pripremu izvještaja koji se odnose na tu vrstu financiranja.

Brošura daje pregled o njihovim osnovnim obvezama sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon o financiranju) te o najčešće postavljanim pitanjima sa kojima se Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Državno izborno povjerenstvo) susrelo pri provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti.

Državno izborno povjerenstvo nadzire godišnje financijsko poslovanje i godišnje financijske izvještaje (nadzor političkih aktivnosti) i u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe (nadzor izborne promidžbe).

Redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze političkih stranaka u svezi redovitog godišnjeg financiranja?
 2. Osnovne obveze političkih stranaka u svezi redovitog godišnjeg financiranja su:

  • vođenje poslovnih knjiga na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija;
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine;
  • objavljivanje izvješća o donacijama koje su, za potporu svog političkog djelovanja, primile u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primile donacije, na svojim web stranicama i to najkasnije do 15. srpnja tekuće godine;
  • sastavljanje, podnošenje i objava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) i
  • dostava elektroničkom poštom Državnom izbornom povjerenstvu podataka o adresi web stranice na kojoj su objavili polugodišnje izvješće/obavijest i Godišnji financijski izvještaj.

   

 3. Koji su izvori financiranja političkih stranaka?
 4. Političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, članarine, odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
  • iz sredstava državnog proračuna (političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru) odnosno iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (političke stranke koje imaju članove u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), pod uvjetima i na način propisan Zakonom o financiranju.

   

 5. Tko može donirati političkim strankama?
 6. Političkim strankama MOGU donirati:

  • fizičke i pravne osobe koje jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci za njezin politički rad.

  Političkim strankama NE MOGU donirati:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe;
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javne i druge ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • udruge radnika i poslodavaca;
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • vjerske zajednice, humanitarne te druge neprofitne udruge i organizacije;
  • fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora politička stranka dužna je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 7. Postoji li ograničenje iznosa donacija političkim strankama?
 8. Fizičke i pravne osobe mogu donirati političkim strankama jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku i da ne podliježe naplati. Političke stranke su vrijednosti donacija koje prelaze navedene iznose dužne prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 9. Kada i na koji način su političke stranke dužne objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primile donacije?
 10. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su političke stranke primile u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja, a koje su dužne javno objaviti na svojim web stranicama. Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o donatoru, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

  Propisan obrazac za polugodišnje izvješće (obrazac IZ-D) dostupan je na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

  Obavijest o tome da u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primile donacije, političke stranke su dužne javno objaviti na svojim web stranicama.

  Polugodišnje izvješće/obavijest političke stranke su dužne objaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine i objava mora trajati najmanje 30 dana.

   

 11. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 12. Političke stranke dužne su sastaviti i podnijeti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

  Uz Godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, političke stranke su dužne priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan i
  • izvješće o donacijama (obrazac IZ-D) primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije. Izvješće o primljenim donacijama treba sadržavati i specificirane podatke o donacijama koje je politička stranka uplatila stranačkim kandidatima na njihov poseban račun tijekom izborne promidžbe, te podatke o donacijama na račune subjekata koji su povezani izravno ili neizravno s političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom.

  Propisani obrasci su dostupni na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

   

 13. Kada i na koji način su političke stranke dužne dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 14. Političke stranke dužne su dostaviti Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 6. Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Dostava se obavlja preporučenom pošiljkom na adrese:

  1. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (Visoka 15, Zagreb), s napomenom „Godišnji financijski izvještaj“
  2. Državni ured za reviziju (Tkalčićeva 19, Zagreb).

  Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

  Političke stranke su dužne najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti Godišnje financijske izvještaje sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 6.

  Objava Godišnjeg financijskog izvještaja mora trajati najmanje 90 dana.

   

 15. Koje su obveze političke stranke koja prestane postojati tijekom kalendarske godine?
 16. Politička stranka koja prestane postojati sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka i brisana je iz Registra političkih stranaka, dužna je sastaviti Godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja računa.

   

 17. Koje sankcije su predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 18. Administrativne sankcije

  Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obustavlja se političkoj stranci koja:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku;
  • ne objavi polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest o tome da nije primila donacije.

  Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna traje do dostave Godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, odnosno do objave podataka o donacijama.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, političkim strankama se mogu izreći novčane kazne u visini od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su, u okviru svojeg djelokruga, o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Redovito godišnje financiranje neovisnih zastupnika

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze neovisnih zastupnika u svezi redovitog godišnjeg financiranja?
 2. Osnovne obveze neovisnih zastupnika u svezi redovitog godišnjeg financiranja su:

  • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti;
  • vođenje poslovnih knjiga na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija;
  • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata;
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine;
  • objavljivanje izvješća o donacijama koje su, za potporu svog političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije na njihovim web stranicama, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine;
  • sastavljanje, podnošenje i objava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) i
  • dostava elektroničkom poštom Državnom izbornom povjerenstvu podataka o adresi web stranice na kojoj su objavili polugodišnje izvješće/obavijest i Godišnji financijski izvještaj.

   

 3. Koji su izvori financiranja neovisnih zastupnika?
 4. Neovisni zastupnici mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
  • iz sredstava državnog proračuna pod uvjetima i na način propisan Zakonom o financiranju.

   

 5. Jesu li neovisni zastupnici dužni otvoriti poseban račun za redovito financiranje?
 6. Neovisni zastupnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.

  Poseban račun:

  • NAMIJENJEN JE ZA uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje;
  • NIJE NAMIJENJEN ZA primitak drugih uplata koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama. Sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada, te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe neovisnog zastupnika.

  U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova neovisnog zastupnika učinjenih u privatne svrhe, neovisni zastupnik dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava uplatom ovršenog iznosa na poseban račun najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

  Neovisni zastupnici koji su ponovno izabrani nisu u obvezi zatvoriti dotadašnji poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti kojeg su kao neovisni zastupnici otvorili u prethodnom mandatu i nisu u obvezi otvoriti novi poseban račun, već nastavljaju koristiti poseban račun za redovito godišnje financiranje kojeg su otvorili u prethodnom mandatu.

   

 7. Tko može donirati neovisnim zastupnicima?
 8. Neovisnim zastupnicima MOGU donirati:

  • fizičke i pravne osobe koje jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, za njihov politički rad.

  Neovisnim zastupnicima NE MOGU donirati:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe;
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javne i druge ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • udruge radnika i poslodavaca;
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • vjerske zajednice, humanitarne te druge neprofitne udruge i organizacije;
  • fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora neovisni zastupnik je dužan odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 9. Postoji li ograničenje iznosa donacija neovisnim zastupnicima?
 10. Fizičke i pravne osobe mogu donirati neovisnim zastupnicima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun neovisnog zastupnika.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednom neovisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednom neovisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na neovisnog zastupnika i da ne podliježe naplati.

  Neovisni zastupnici su vrijednost donacija koje prelaze navedene iznose dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 11. Kada i na koji način su neovisni zastupnici dužni objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primili donacije?
 12. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su neovisni zastupnici primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja, a koje su dužni javno objaviti na svojim web stranicama.

  Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o donatoru, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

  Propisan obrazac za polugodišnje izvješće (obrazac IZ-D) je dostupan na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

  Obavijest o tome da u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije, neovisni zastupnici su dužni javno objaviti na svojim web stranicama.

  Polugodišnje izvješće/obavijest neovisni zastupnici su dužni objaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine i objava mora trajati najmanje 30 dana.

   

 13. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 14. Neovisni zastupnici dužni su sastaviti i podnijeti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

  Uz Godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, neovisni zastupnici su dužni priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan,
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama (obrazac IZ-D) primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

  Propisani obrasci su dostupni na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

   

 15. Kada i na koji način su neovisni zastupnici dužni dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 16. Neovisni zastupnici dužni su dostaviti Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 7. Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Dostava se obavlja preporučenom pošiljkom na adrese:

  1. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (Visoka 15, Zagreb), s napomenom „Godišnji financijski izvještaj“ i
  2. Državni ured za reviziju (Tkalčićeva 19, Zagreb).

  Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

  Neovisni zastupnici su dužni najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti Godišnje financijske izvještaje sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 7.

  Objava Godišnjeg financijskog izvještaja mora trajati najmanje 90 dana.

   

 17. Koje su obveze neovisnih zastupnika po isteku mandata?
 18. Neovisni zastupnici koji po isteku mandata nisu ponovno izabrani u Hrvatski sabor dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

  Neovisni zastupnici čiji je mandat prestao prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od prestanka njihova mandata,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

   

 19. Koje su sankcije predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 20. Administrativne sankcije

  Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna obustavlja se neovisnom zastupniku koji:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku;
  • ne objavi polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest o tome da nije primio donacije.

  Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

  Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna traje do dostave Godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, odnosno do objave podataka o donacijama.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, neovisnim zastupnicima se mogu izreći novčane kazne u visini od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su, u okviru svog djelokruga, o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Redovito godišnje financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača

Provjerite svoje znanje
 1. Koje su osnovne obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača u svezi redovitog godišnjeg financiranja?
 2. Osnovne obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača u svezi redovitog godišnjeg financiranja su:

  • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti;
  • vođenje Knjige blagajne i Knjige prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija;
  • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata;
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine;
  • objavljivanje izvješća o donacijama koje su, za potporu svog političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije na njihovim web stranicama ili web stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to najkasnije do 15. srpnja tekuće godine;
  • sastavljanje, podnošenje i objava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj);
  • dostava elektroničkom poštom Državnom izbornom povjerenstvu podataka o adresi web stranice na kojoj su objavili polugodišnje izvješće/obavijest i Godišnji financijski izvještaj.

   

 3. Koji su izvori financiranja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača?
 4. Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
  • iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetima i na način propisan Zakonom o financiranju.

   

 5. Jesu li članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni otvoriti poseban račun za redovito financiranje?
 6. Članovi predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.

  Poseban račun:

  • NAMIJENJEN JE ZA uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje;
  • NIJE NAMIJENJEN ZA primitak drugih uplata koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama. Sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada, te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

  U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, učinjenih u privatne svrhe, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

  Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji su ponovno izabrani, nisu u obvezi zatvoriti dotadašnji poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, kojeg su kao članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača otvorili u prethodnom mandatu i nisu u obvezi otvoriti novi poseban račun, već nastavljaju koristiti poseban račun za redovito godišnje financiranje kojeg su otvorili u prethodnom mandatu.

   

 7. Tko može donirati članovima predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača?
 8. Članovima predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača MOGU donirati:

  • fizičke i pravne osobe koje jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, za njihov politički rad.

  Članovima predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača NE MOGU donirati:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe;
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javne i druge ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • udruge radnika i poslodavaca;
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • vjerske zajednice, humanitarne te druge neprofitne udruge i organizacije;
  • fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

  Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača je dužan odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 9. Postoji li ograničenje iznosa donacija članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača?
 10. Fizičke i pravne osobe mogu donirati članovima predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

  Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Ukupna vrijednost donacije pravne osobe članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

  Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača i da ne podliježe naplati.

  Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača su vrijednosti donacija koje prelaze navedene iznose dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

   

 11. Kada i na koji način su članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni objaviti polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest da nisu primili donacije?
 12. Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja, a koje su dužni javno objaviti.

  Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o donatoru, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

  Propisan obrazac za polugodišnje izvješće (obrazac IZ-D) je dostupan na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

  Obavijest o tome da u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača su dužni javno objaviti.

  Polugodišnje izvješće/obavijest mora se objaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine:

  • na web stranici člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača ili
  • na web stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Takva objava ne smatra se donacijom.

  Objava mora trajati najmanje 30 dana.

   

 13. Od čega se sastoji Godišnji financijski izvještaj?
 14. Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su sastaviti i podnijeti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

  Uz Godišnji financijski izvještaj (obrazac G-FIN-IZVJ) članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača su dužni priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan,
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama (obrazac IZ-D) primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

  Propisani obrasci su dostupni na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

   

 15. Kada i na koji način su članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni dostaviti i objaviti Godišnji financijski izvještaj?
 16. Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su dostaviti Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 7. Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

  Dostava se obavlja preporučenom pošiljkom na adrese:

  • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (Visoka 15, Zagreb), s napomenom „Godišnji financijski izvještaj“ i
  • Državni ured za reviziju (Tkalčićeva 19, Zagreb).

  Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

  Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 7. mora se objaviti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine:

  • na web stranici člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača ili
  • na web stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Takva objava ne se smatra donacijom.

  Objava Godišnjeg financijskog izvještaja mora trajati najmanje 90 dana.

   

 17. Koje su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača po isteku mandata?
 18. Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji po isteku mandata nisu ponovno izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana konstituiranja novog predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

  Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača čiji je mandat prestao prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od prestanka njihova mandata,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

   

 19. Koje su sankcije predviđene za povrede Zakona o financiranju?
 20. Administrativne sankcije

  Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obustavlja se članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača koji:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku;
  • ne objavi polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest o tome da nije primio donacije.

  Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju.

  Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave traje do dostave Godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, odnosno do objave podataka o donacijama.

  Prekršajne sankcije

  Za povrede Zakona o financiranju, članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača mogu se izreći novčane kazne u visini od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.

  Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su, u okviru svojeg djelokruga, o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.