Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborni postupci >> Izborni postupak u izborima za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika

Izborni postupak u izborima za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika

Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine. Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba imaju zamjenike koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku. Pravo birati općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba imaju svi birači s prebivalištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor. Pravo biti biran za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba imaju svi birači koji na dan raspisivanja izbora imaju najmanje 6 mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.
Nitko ne može istovremeno biti kandidat i zamjenik kandidata.
Nitko se ne može istovremeno kandidirati u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela iste ili druge jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici za vrijeme dok obnašaju dužnost ne mogu biti:
– Predsjednik Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednik i član Vlade Republike Hrvatske,
– predsjednik, zamjenik predsjednika i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,
– glavni državni revizor i njegov zamjenik,
– pučki pravobranitelj i njegov zamjenik,
– sudac,
– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glav¬noga državnog odvjetnika ili državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika,
– tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
– tajnik i zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– državni tajnik,
– pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik,
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik,
– pomoćnik ministra,
– tajnik ministarstva,
– zamjenik državnog tajnika u središnjim državnim uredima,
– ravnatelj, zamjenik i pomoćnik ravnatelja državnih upravnih organizacija,
– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
– ravnatelj i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– direktor, zamjenik i pomoćnik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– rektor i prorektor sveučilišta,
– glavni državni rizničar,
– predstojnik ureda, ravnatelj agencije i direkcije Vlade Repub¬like Hrvatske,
– ravnatelj zavoda kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske,
– dužnosnik u Uredu predsjednika republike kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske,
– pročelnik, službenik i namještenik u upravnim tijelima i služ¬bama iste ili druge jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 

Osoba koja obnaša nespojivu dužnost ima se pravo kandidirati, a ako bude izabrana, mora prije preuzimanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba podnijeti ostavku na nespojivu dužnost. Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne podnese ostavku na nespojivu dužnost, neće moći preuzeti dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Pored toga, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike hrvatske ne smiju se kandidirati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba ili njihove zamjenike. 

Kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njegova zamjenika mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata.
Političke stranke predlažu kandidate u skladu sa statutom ili posebnom odlukom. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike. Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidatura, a prestaje 24 sata prije dana izbora. Kandidati imaju pravo u vrijeme izborne promidžbe iznositi i obrazlagati izborni program. Kandidati imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su svim kandidatima koji sudjeluju na izborima omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornog programa te nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta (u daljnjem tekstu: birališta) u 19 sati, nije dopuštena izborna promidžba ni objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora.
Na dan izbora dopušteno je ispitivati javno mnijenje i opredjeljenje birača, ali se rezultati ispitivanja ne smiju objavljivati do 19 sati. Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju kandidati koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore. Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Visinu naknade troškova izborne promidžbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.
Vlada Republike Hrvatske odluku donosi najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora.
Odluka Vlade Republike Hrvatske objavit će se u »Narodnim novinama«.
Odluka se primjenjuje i na prijevremene izbore općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Izborna promidžba financira se iz vlastitih sredstava i iz darova domaćih fizičkih i pravnih osoba. Kandidatima i zamjenicima kandidata zabranjuje se primanje donacija iz anonimnih izvora. 

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje općine ili grada, županije i Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu. Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali.
Za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili gradonačelnika Grada Zagreba izabran je kandidat koji na izborima dobije više od 50% glasova birača koji su glasovali (prvi krug izbora). Ako niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova u prvom krugu izbora, održat će se ponovljeni izbori (drugi krug izbora) četrnae¬sti dan nakon dana održavanja prvoga kruga izbora. U drugom krugu izbora sudjeluju dva kandidata s najviše glasova u prvom krugu izbora. Ako drugi i treći kandidat na listi dobiju isti broj glasova, te se ne može utvrditi koji od njih ima pravo sudjelovati u drugom krugu izbora, izborni postupak ponovit će se u cijelosti. Ako jedan ili oba kandidat s najviše glasova u prvom krugu izbora odustan u od drugog kruga izbora, pravo sudjelovanja u drugom krugu izbora imat će sljedeći kandidati po broju glasovabirača. O odustajanju od drugoga kruga izbora kandidat daje pisanu izjavu nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od dva dana od dana donošenja odluke o provedbi drugog kruga izbora. Izborno povjerenstvo dužno je o odustajanju izvijestiti bez odgode sljedećeg kandidata koji po broju glasova stječe pravo sudjelovanja u drugom krugu izbora. Nadležno izborno povjerenstvo će u daljnjem roku od 24 sata objaviti koji kandidati po broju glasova sudjeluju u drugom krugu izbora. 

U drugom krugu izbora izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova birača koji su glasovali.Ako u drugom krugu izbora oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izbori će se ponoviti u trećem krugu izbora s istim kandidatima na način i po postupku propisanom za drugi krug izbora. Ako u trećem krugu izbora oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izborni postupak ponovit će se u cijelosti.