AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORI OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA


  Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine. Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba imaju zamjenike koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku.

  Redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba održavaju se svake četvrte godine, istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica  lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora donosi Vlada Republike Hrvatske.

  Pravo birati na ovim izborima imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području jedinice lokalne  odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.

  Pravo biti biran za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili gradonačelnika Grada Zagreba imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji na dan donošenja odluke o raspisivanju izbora imaju najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.

  Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba, kao i njihovi zamjenici, za vrijeme obnašanja ove dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela iste ili druge jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave niti ne mogu obavljati dužnosti pobrojane  člankom 9. stavkom 2. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

  Kandidirati se ne smiju djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

  Kandidate za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, kao i njihove zamjenike, mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate.

  Tijela koja provode ove izbore su: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, županijska izborna povjerenstva, gradska i općinska izborna povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba  te birački odbori.

  Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidatura, a prestaje 24 sata prije dana izbora. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati nije dopuštena izborna promidžba niti objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora. Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju svi kandidati koji na izborima dobiju najmanje 10 posto glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore. Kandidatima i zamjenicima kandidata zabranjeno je primanje donacija iz anonimnih izvora.

  Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje općine ili grada, županije ili Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu. Za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili gradonačelnika grada Zagreba izabran je onaj kandidat koji na izborima dobije više od 50 posto glasova birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom izbornom krugu, daljnji izbor se provodi u drugom ili trećem izbornom krugu. Ako ni tada niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak ponavlja se u cijelosti.

  Ustavnost i zakonitost izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

  Obvezatne upute i obrasce za ove izbore pogledajte ovdje.

  POPIS ZAKONA:

  1. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 109/07.
   (download pdf dokumenta)
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 33/01. 
   (download pdf dokumenta)
  4. Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.) – „Narodne novine“ br. 60/01. 
   (download pdf dokumenta)
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 129/05.
   (download pdf dokumenta)
  6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 109/07. 
   (download pdf dokumenta)
  7. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  9. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  10. Zakon o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 62/01. 
   (download pdf dokumenta)
  11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu – „ Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  12. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  13. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 44/06. 
   (download pdf dokumenta)
  14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 19/07. 
   (download pdf dokumenta)
  15. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 24/11.
   (download pdf dokumenta)
  16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 61/11.
   (download pdf dokumenta)
  17. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 50/11.
   (download pdf dokumenta)

   

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA