AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


  Na temelju odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim domaćim ili stranim fizičkim ili pravnim osobama na način da dobiju traženu informaciju, da im se omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da informacije budu objavljene temeljem zakona ili drugog propisa.

  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga poslova koje obavlja.

  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske:

  • obavlja poslove određene zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne  područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma
  • daje mišljenja za dogradnju i unaprjeđivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma
  • imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba
  • provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku
  • određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu
  • objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu
  • podnosi izvješće nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma
  • utvrđuje organizaciju stručne službe Državnog izbornog povjerenstva, izabire tajnika povjerenstva i njegova zamjenika
  • surađuje s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće
  • podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od objave službenih rezultata izbora
  • obavlja i druge propise propisane posebnim propisima.

  Pravo na pristup informaciji uskratit će se ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

  Pravo na pristup informaciji može se uskratiti ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

  • onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela
  • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne
  • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti
  • izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš
  • onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike
  • ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
  1. Zakon o pravu na pristup informacijama  - „Narodne novine“, br. 172/03.
   (download pdf dokumenta)
  2. Zakon o izmjena ma i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne novine“, br. 144/10.
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne novine“, br. 77/11. 
   (download pdf dokumenta)
  4. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne novine“, br. 38/11.
   (download pdf dokumenta)

   

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA