AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR


  Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Mandat im traje četiri godine. Nemaju obvezujući mandat te stoga nisu opozivi.

  Redoviti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine. Odluku o raspisivanju izbora donosi predsjednik Republike Hrvatske.

  Pravo birati na ovim izborima imaju svi punoljetni i poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske.

  Pravo biti biran za zastupnika imaju svi punoljetni i poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske bez obzira na prebivalište. Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske.

  Zastupnici za vrijeme obnašanja ove dužnosti ne mogu obavljati neku od dužnosti navedenih u članku 9. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor .

  U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, nacionalne manjine zastupljene u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske imaju pravo na određen broj svojih zastupnika u Hrvatski sabor.

  Kandidate za zastupnike mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate.

  Tijela koja provode ove izbore su: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, izborna povjerenstva izbornih jedinica, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.

  Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan koji  prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati nije dopuštena izborna promidžba niti objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora.

  Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji su istaknuli svoje kandidature u barem jednoj izbornoj jedinici, a imali su zastupnike u prethodnom sazivu Hrvatskog sabora ili one stranke ili  nezavisni kandidati koji su ostvarili najmanje 5 %  važećih glasova birača izborne jedinice odnosno posebne izborne jedinice kad su u pitanju kandidati nacionalnih manjina.

  Zastupnici se biraju proporcionalnom izbornom metodom. Područja izbornih jedinica  uređena su posebnim zakonom. U svakoj se izbornoj jedinici bira 14 zastupnika, a pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na osam svojih zastupnika.

  Ocjenjivanje ponašanja sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora te izvanupravni nadzor izborne promidžbe provodi Etičko povjerenstvo koje imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske.

  Ustavnost i zakonitost izbora zastupnika u Hrvatski sabor nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske te rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, odlučujući o žalbama na rješenja nadležnih izbornih povjerenstava.

  Obvezatne upute i obrasce za ove izbore pogledajte ovdje.

   Glasovanje u inozemstvu


  POPIS ZAKONA:
   

  1. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst) – „Narodne novine“ br. 69/03.
   (download pdf dokumenta)
  2. Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 4. u vezi sa člancima 15. i 16. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor „Narodne novine“ br. 167/03.
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – „Narodne novine“ br. 19/07.
   (download pdf dokumenta)
  4. Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06. i 19/07.) – „Narodne novine“ br. 20/09. 
   (download pdf dokumenta)
  5. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 44/06. 
   (download pdf dokumenta)
  6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 19/07. 
   (download pdf dokumenta)
  7. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora  – „Narodne novine“ br. 116/99. 
   (download pdf dokumenta)
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  – Narodne novine, br. 145/10.
   (download pdf dokumenta)
  9. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-120/2011 i dr. od 29. srpnja 2011. – „Narodne novine“, br. 93/11.
   (download pdf dokumenta)
  10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 24/11.
   (download pdf dokumenta)
  11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 61/11.
   (download pdf dokumenta)
  12. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 50/11.
   (download pdf dokumenta)

   

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA