AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA


  Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

  Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

  Pravo birati na ovim izborima imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, pripadnici nacionalnih manjina s prebivalištem na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.

  Pravo biti biran za člana vijeća ili predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, pripadnici nacionalnih manjina, koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.

  Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina ili predstavnike nacionalnih manjina mogu predlagati udruge nacionalnih manjina registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. Dvije ili više udruga mogu predložiti zajedničke kandidate. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate.

  Tijela koja provode ove izbore su: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, županijska izborna povjerenstva, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.

  Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih kandidacijskih lista, a prestaje 24 sata prije dana izbora. Na dan koji  prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati nije dopuštena izborna promidžba niti objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora. Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju svi kandidati izabrani za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

  Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave biraju se većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje općine ili grada, županije ili Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu. Za člana vijeća ili predstavnika izabran je kandidat odnosno kandidati koji na izborima dobiju najviše glasova birača koji su glasovali.

  Ustavnost  i zakonitost ovih izbora nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske te rješava sporove u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Obvezatne upute i obrasce za ove izbore pogledajte ovdje.

  POPIS ZAKONA:

  1. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pročišćeni tekst) – „Narodne novine“ br. 44/05. 
   (download pdf dokumenta)
  2. Zakon o dopuni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – „Narodne novine“ br. 109/07. 
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 33/01.
   (download pdf dokumenta)
  4. Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.) – „Narodne novine“ br. 60/01. 
   (download pdf dokumenta)
  5. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. – „Narodne novine“ br. 69/04. (download pdf dokumenta)  
   i Ispravak odluke br. 99/04. (download pdf dokumenta)
  6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 129/05.
   (download pdf dokumenta)
  7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 109/07.
   (download pdf dokumenta)
  8. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  10. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  11. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 109/07.
   (download pdf dokumenta)
  12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  13. Zakon o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 62/01. 
   (download pdf dokumenta)
  14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  15. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  16. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – „Narodne novine“ br. 155/02.
   (download pdf dokumenta)
  17. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 44/06. 
   (download pdf dokumenta)
  18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 19/07. 
   (download pdf dokumenta)
  19. Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – „Narodne novine“, br. 80/10.
   (download pdf dokumenta)
  20. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3597/2010 i dr. od 29. srpnja 2011. – „Narodne novine“, br. 93/11.
   (download pdf dokumenta)
  21. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3786/2010 i U-I-3553/2011 od 29. srpnja 2011. – „Narodne novine“, br. 93/11.
   (download pdf dokumenta)
  22. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 24/11.
   (download pdf dokumenta)
  23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 61/11.
   (download pdf dokumenta)
  24. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 50/11.
   (download pdf dokumenta)
  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA