Vodič za financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2017.

   

Uvod

Izborni sudionici na lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017. godine dužni su financiranje izborne promidžbe voditi u skladu sa odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon o financiranju).

Tijela nadležna za provedbu nadzora financiranja i pravilnosti izborne promidžbe na lokalnim izborima su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Državno izborno povjerenstvo), Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo u suradnji sa nadležnim izbornim povjerenstvima nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na aktivnosti izborne promidžbe kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane, gradonačelnika Grada Zagreba i kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina te kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda hrvatskog naroda.

U ovom vodiču navode se najvažnija i najčešće postavljena pitanja sa kojima se Državno izborno povjerenstvo susrelo u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prošlim lokalnim izborima, s ciljem da se izbornim sudionicima pomogne u pripremi cjelokupne dokumentacije kao i u organiziranju transparentne izborne promidžbe u skladu sa odredbama Zakona o financiranju i Zakona o lokalnim izborima.

   

Izborna promidžba

Definicija izborne promidžbe

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih programa biračima.

Trajanje izborne promidžbe

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Sudionici izborne promidžbe

Sudionici izborne promidžbe su kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda hrvatskog naroda (dalje u tekstu: kandidati).

Definicija financiranja

Financiranjem se smatra stjecanje financijskih sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, neovisnih lista i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje.

Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe

Kandidati mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava i iz donacija.

Vlastita sredstva kandidata

Vlastitim sredstvima kandidata smatraju se sredstva koja kandidati kao i zamjenici koji se biraju zajedno sa njima, uplate na poseban račun za financiranje izborne promidžbe, koji je dužan otvoriti kandidat za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno kandidat za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda.

Vlastita sredstva su osobna sredstva, a izvor sredstava je npr. ušteđevina, nasljedstvo i drugi zakonom dopušteni izvori.

Ako politička stranka predlaže kandidata, sredstva koja politička stranka uplaćuje na poseban račun za financiranje izborne promidžbe kandidata kojega je predložila, također se smatraju vlastitim sredstvima kandidata, te se na iste ne odnosi odredba o ograničenju iznosa donacija.

Sredstva za financiranje izborne promidžbe kandidata koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka je dužna uplatiti na poseban račun kandidata otvoren za financiranje izborne promidžbe.

Vlastita sredstva koja kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Korištenje sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za:

 • podmirenje osobnih troškova kandidata, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji, te za
 • podmirenje drugih troškova koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je:

 • koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili ovlašteni lokalni dužnosnici, koriste u obavljanju svojih dužnosti
 • koristiti uredske prostorije, službena vozila i uredsku opremu državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
   

Poseban račun za financiranje izborne promidžbe

Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe?

Poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužni su otvoriti:

 • kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača
 • kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača, te
 • kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda hrvatskog naroda, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača.

Što je poseban račun za financiranje izborne promidžbe?

Poseban račun za financiranje izborne promidžbe je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja.

Na poseban račun za financiranje izborne promidžbe ne smiju se primati druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

Rok za otvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Kandidati su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora.

Rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Kandidati su dužni dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe (krajnji rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe je 90 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora).

Kandidati koji su otvorili poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Ovrha sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe potrebno je iznos ovršenih sredstava uplatiti na poseban račun, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa, ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

   

Donacije

Prikupljanje donacija u novcu za financiranje izborne promidžbe

Donacije (dobrovoljni prilozi) u novcu za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na posebne račune za financiranje izborne promidžbe.

Prikupljanje donacija u nenovčanim oblicima za financiranje izborne promidžbe

Za donacije u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pravne osobe dužne su izdati račun s naznakom tržišne vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge i s naznakom da glasi na kandidata, te da ne podliježe naplati.

Fizičke osobe - građani za donacije u obliku proizvoda i usluga, dužni su dati izjavu ili darovni ugovor s naznakom tržišne vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge i s naznakom da glasi na kandidata, te da ne podliježe naplati.

U skladu sa Zakonom o financiranju, pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.

Ukupna dopuštena vrijednost donacija

 1. DONACIJE PRAVNIH OSOBA
  • Ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini.
 2. DONACIJE FIZIČKIH OSOBA
  • Ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini.

Vrijednost donacija koje prelaze navedene iznose, kandidati su dužni prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Rok za prikupljanje donacija

Donacije se mogu prikupljati najkasnije do završetka izborne promidžbe, dakle do 19. svibnja 2017. do 24:00 sata.

Za sve kandidate koje su prešli u drugi krug izbora, donacije se mogu prikupljati najkasnije do završetka izborne promidžbe (24 sata prije dana održavanja izbora).

Evidencije o primitku donacija i izdavanje potvrda o primitku donacija

Kandidati su dužni voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija (obrazac Potvrde o primitku donacije) na način koji pruža dokaz da je potvrda zaista i poslana (npr. putem povratnice, telefax-a, e- maila i sl.)

Prilikom uplate donacija putem naloga za uplatu kandidati su dužni dati uputu donatorima da u dijelu „poziv na broj odobrenja“ donatori upišu svoj OIB/ broj putovnice kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama i kako bi mogli ispuniti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP).

Što ako na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe preostanu neutrošena sredstva donacija?

Ako na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe nakon završetka svih transakcija, preostanu neutrošena sredstva donacija, do dana zatvaranja posebnog računa kandidati su dužni navedena preostala sredstva vratiti uplatiteljima-donatorima razmjerno doniranom iznosu.

   

Zabrana financiranja

Koji su zabranjeni izvori financiranja?

Zabranjeno se financirati od:

 • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
 • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (provjeriti na sljedećim web stranicama: Ministarstva državne imovine - Registar državne imovine - http://registar-imovina.gov.hr/, Centra za restrukturiranje i prodaju - http://www.cerp.hr/default.aspx?id=279, sudskog registra Ministarstva pravosuđa - https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1, te putem portala www.fininfo.hr)
 • udruga radnika i poslodavaca;
 • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave (provjeriti u odgovarajućim registrima na web stranicama Ministarstva uprave - https://uprava.gov.hr/ )
 • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija (provjeriti u odgovarajućim registrima na web stranicama Ministarstva uprave - https://uprava.gov.hr/ )
 • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicim
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
 • neimenovanih (anonimnih) izvora
 • trećih osoba (posrednika), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

Što u slučaju primitka donacije iz nedopuštenih izvora?

Kandidati su dužni provjeriti dopuštenost svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe.

Svaku nedopuštenu donaciju dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a primljena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate (broj računa za uplatu nedopuštene donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

Što u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

Kandidati su dužni odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu donacije koje se prime nakon završetka izborne promidžbe i vratiti navedene donacije donatorima u roku od 8 dana od dana primitka.

Ako povrat nije moguć ili je riječ o donaciji iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u korist državnog proračuna (broj računa za uplatu donacije: HR1210010051863000160, model 68, prije poziva na broj upisati: 7692, te OIB uplatitelja).

   

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu

 • 1.000.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba
 • 600.000,00 kuna na izborima za župana i gradonačelnika velikog grada (veliki grad je jedinica lokalne samouprave koji je ujedno gospodarsko, financijsko, kulturno, zdravstveno, prometno i znanstveno središte razvitka šireg okruženja i koji ima više od 35.000 stanovnika)
 • 250.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 tisuća stanovnika
 • 100.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 tisuća stanovnika
 • 50.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika
 • na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50% od propisanog iznosa.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu u drugom krugu izbora može se povećati ukupno najviše do 20% od ukupnog propisanog iznosa za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.

Što u slučaju kada je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa propisanog Zakonom o financiranju?

Kandidati su dužni ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiteljima-donatorima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe (u roku od 30 dana nakon održanih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika – dakle, zaključno do 20. lipnja 2017.).

Za sve kandidate koje su prešli u drugi krug izbora, rok za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe je u roku od 30 dana nakon održanih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika.

   

Dostava izvješća nadležnom izbornom povjerenstvu

Kome su izborni sudionici dužni dostaviti izvješća o financiranju izborne promidžbe?

Izvješća o financiranju izborne promidžbe (potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe) potrebno je dostaviti osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom, i to:

NADLEŽNOM IZBORNOM POVJERENSTVU

Podaci o izbornim povjerenstvima objavljeni su na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Koja izvješća o financiranju izborne promidžbe su kandidati dužni dostaviti i u kojem roku?

Kandidati su dužni dostaviti izvješća na obrascima propisanim Pravilnikom ministra financija (Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe), i to:

Propisani obrasci mogu se pronaći u elektroničkom obliku na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr u rubrici „Financiranje izborne promidžbe“ – „Obrasci“, odnosno na linku http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=3F873D991B32B3CBC1257C5C004BF6AF.

7 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA, dakle zaključno do 13. svibnja 2017.

 1. OBRAZAC IZ-DP - Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 2. OBRAZAC IZ-TP - Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

Za sve kandidate koje su prešli u drugi krug izbora, rok za dostavu navedenih izvještaja je 7 dana prije održavanja izbora.

30 DANA NAKON ODRŽANIH IZBORA, dakle zaključno do 20. lipnja 2017.

 1. OBRAZAC FIN-IZVJ - Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:
 2. OBRAZAC IZ-DP - Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 3. OBRAZAC IZ-TP - Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 4. OBRAZAC IZ-MO - Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe - u navedeni obrazac unose se samo troškovi koji se odnose na medijsko oglašavanje, npr. plaćene obavijesti u novinama i drugom tisku, elektroničke publikacije i sl.

Za sve kandidate koje su prešli u drugi krug izbora, rok za dostavu navedenih izvještaja je u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

   

Objava izvješća

Što su kandidati dužni objaviti i u kojem roku?

U ROKU OD 3 DANA OD DANA OBJAVE PRAVOVALJANO PREDLOŽENIH KANDIDATURA

 • Okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.
 • Pod navedenom objavom smatra se objava u trajanju do završetka izborne promidžbe.

  Okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava potrebno je javno objaviti na vlastitim web stranicama, odnosno na web stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili u lokalnom tisku.

  5 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA, dakle 15. svibnja 2017. do 24:00 sata

 • OBRAZAC IZ-DP - Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 • OBRAZAC IZ-TP - Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • OBRAZAC IZ-MO - Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
 • Navedena objava mora trajati najmanje 30 dana.

  45 DANA NAKON ODRŽANIH IZBORA,dakle 5. srpnja 2017. do 24:00 sata

 • OBRAZAC FIN-IZVJ - Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:
 • OBRAZAC IZ-DP - Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 • OBRAZAC IZ-TP - Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • OBRAZAC IZ-MO - Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
 • Navedena objava mora trajati najmanje 90 dana.

  Objavljena izvješća moraju biti istovjetna dostavljenima.

  Navedena izvješća potrebno je javno objaviti na vlastitim web stranicama, odnosno na web stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem lokalnog tiska.

  Prilikom objave potrebno je obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo na kojoj su web stranici izvješća objavljena.

  Web stranica objave mora ispunjavati svrhu javne objave i omogućiti javni uvid u financijske izvještaje kandidata. Svrha navedene objave je ispunjena ako zainteresirana javnost može slobodno pristupiti objavljenim podacima bez registriranja korisnika na određenu web stranicu.

  Ako kandidati objavljuju svoja izvješća putem lokalnog tiska, takvu vrstu objave potrebno je dokazati nadležnom izbornom povjerenstvu dostavljanjem dokaza o takvoj vrsti objave (naziv tiska, datum i preslika objave).

     

  Naknada troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju:

  • kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore
  • kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

  Visinu naknade troškova izborne promidžbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka se objavljuje u Narodnim novinama.

  Rok za isplatu naknade troškova izborne promidžbe

  Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

  Gdje se isplaćuje naknada troškova izborne promidžbe?

  Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun kandidata, otvoren za financiranje izborne promidžbe.

  • Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe raspoređuju se kandidatima razmjerno dobivenim glasovima.

  Primjer izračuna: npr., kandidat na izborima sa najvećim brojem dobivenih važećih glasova birača (npr. 120.000 važećih glasova birača), ostvarit će pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, npr. u iznosu od 60.000,00 kuna.

  Iznos naknade troškova izborne promidžbe za kandidata koji je dobio manji broj važećih glasova birača (npr. 70.000 važećih glasova birača), izračunava se razmjerno u odnosu na broj dobivenih glasova kandidata s najvećim brojem glasova i u odnosu na iznos naknade koji je dobio kandidat s najvećim brojem glasova.

  Dakle, razmjerno navedenome, kandidat koji je dobio 70.000 važećih glasova birača, ostvarit će pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 35.000,00 kuna (70.000/120.000)*60.000,00= 35.000,00 kuna).

  • Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun kandidata raspoređuju se između kandidata i njihovih zamjenika u skladu s njihovim sporazumom, a ako sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.
  • Kandidati koje je predložila politička stranka, mogu naknadu troškova izborne promidžbe, odnosno iznos naknade koji je preostao nakon podmirenja troškova izborne promidžbe, uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala. Navedena uplata ne smatra se donacijom.
     

  Sankcije

  Koje su sankcije propisane za povrede odredbi Zakona o financiranju?

  Za povrede odredbi Zakona o financiranju, propisane su:

  1. Administrativne sankcije

   • potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe te kada se za financiranje izborne promidžbe koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i oprema državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
   • djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, te u slučaju ako se donatorima ne vrati ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ako je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.
   • obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se u slučaju kada se propisana izvješća u propisanom roku i sadržaju ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu, te kada se ista javno ne objave. Sankcija traje do urednog ispunjenja propisanih obveza, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa. Ako se obveza ne ispuni u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

   Tko donosi odluku o administrativnoj sankciji?

   Državno izborno povjerenstvo donosi odluku o administrativnoj sankciji koja se objavljuje na web-stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

   Administrativne sankcije izriču se neovisno o prekršajnoj odgovornosti.

  2. Prekršajne sankcije

   Novčane kazne za povrede odredbi Zakona o financiranju

   a) od 30.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, ukoliko

   • ne vode evidenciju o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i ne izdaju potvrde o njihovom primitku
   • javno ne objave izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
   • javno ne objave okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu
   • ne otvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe ili ga ne otvore u propisanom roku
   • ne vrate ovršeni iznos sredstava u propisanom roku
   • koriste sredstva izborne promidžbe u nedopuštene svrhe ili koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije i službena vozila i opremu državnih ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
   • rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe ili obećavaju političke ili druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija
   • ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu i javno ne objave izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe u propisanom roku i u propisanom sadržaju
   • ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima i u propisanom roku
   • ne vode i ne ažuriraju evidenciju o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ne dostave traženu dokumentaciju na zahtjev Državnog izbornog povjerenstva tijekom izborne promidžbe
   • javno ne objave financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima u propisanom roku.

   b) od 8% do 10% od ukupne vrijednosti donacije koju fizička odnosno pravna osoba smije donirati kandidatu u jednoj kalendarskoj godini (u slučajevima pod točkama 1., 2., 3. i 6.) i od 8% do 10% od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe (u slučajevima pod točkama 4. i 5.), ukoliko

   • ne prijave i/ili ne uplate u državni proračun vrijednost donacije koje prelaze visinu iznosa utvrđenog Zakonom o financiranju
   • u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe
   • ne rasporede, u skladu sa Zakonom o financiranju, neutrošena sredstva donacija preostala na posebnom računu
   • prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe
   • ne vrate donatorima ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe
   • ne prijave uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznače uplaćena sredstva u državni proračun.

   Državno izborno povjerenstvo će u okviru svog djelokruga obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.